logo
logo
Zamówienia publiczne
Inne zamówienia

Uszługa przewozu dzieci w projekcie Już płynę po medal
Więcej »
Udzielenie i obsługa - kredytu długoterminowego w wysokości 617.474,65 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
Udzielenie i obsługa - kredytu długoterminowego w wysokości 617.474,65 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
Więcej »
Dostawa i montaż multimedialnej Ławki Ńiepodległości wedug projektu Ministara Obrony Narodowej wraz z wykonaniem robót towarzyszących
Zamawiający Gmina Latowicz zaprasza do złożenia oferty na Dostawę i montaż multimedialnej ławki niepodległości wraz z wykonaniem robót towarzyszących z możliwością składania ofert częściowych. Termin składania ofert do dnia 26.11.2018r. do godz. 11.00
Więcej »
Dostawa kontenera sanitarno-higienicznego
Więcej »
Kruszywo-informacja z otwarcia ofert-2017r.
Kruszywo-informacja z otwarcia ofert-2017r.
Więcej »
Zapytanie ofertowe na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalnosci, dokumentacji OOŚ oraz wniosku o dofinnasowanie dla projektu: Rewitalizacja budynku dawnej apteki w Latowiczu..
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności, dokumentacji OOŚ oraz wniosku o dofinansowanie dla projektu: Rewitalizacja budynku dawnej apteki w Latowiczu na cele aktywizacji społecznej-utworzenie domu wiejskiego, planowanego do dofinansowania ze środków RPO WM 2014-2020, działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych.
Więcej »
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017R.
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017R.
Więcej »
Wykaz ofert w przetargu na
Wykaz ofert w przetargu na
Więcej »
Zapytanie ofertowe-wykonanie analizy efektywności kosztowej operacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
Zapytanie ofertowe-wykonanie analizy efektywności kosztowej operacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020
Więcej »
Rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Strachomin - wybranie oferty
Więcej »
Rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Strachomin - poszukiwanie geodety
Więcej »
Zapytanie ofertowe na nadzór archeologiczny oraz badania archeologiczne podczas robót ziemnych związanych z przebudową ulic Rynek i Senatorskiej w Latowiczu
Zapytanie ofertowe na nadzór archeologiczny oraz badania archeologiczne podczas robót ziemnych związanych z przebudową ulic Rynek i Senatorskiej w Latowiczu
Więcej »
Wójt Gminy Latowicz zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi wsparcia merytorycznego przy tworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Latowicz.
Wójt Gminy Latowicz zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi wsparcia merytorycznego przy tworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Latowicz. Ofertę należy złożyć do 9 czerwca 2016r. w sposób opisany w zapytaniu ofertowym.
Więcej »
Urząd Gminy Latowicz w celu oszacowania kosztów wykonania dokumentacji projektowej dla montażu instalacji fotowoltaicznych zwraca się z prośbą o przesłanie propozycji cenowej do dnia 13.04.2016r.
Urząd Gminy Latowicz w celu oszacowania kosztów wykonania dokumentacji projektowej dla montażu instalacji fotowoltaicznych zwraca się z prośbą o przesłanie propozycji cenowej do dnia 13.04.2016r.
Więcej »
Zapytanie ofertowe "Programu rewitalizacji dla Gminy Latowicz"
Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na usługę polegającą na udzieleniu wsparcia merytorycznego w opracowaniu "Programu rewitalizacji dla Gminy Latowicz" oraz pomocy przy przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
Więcej »
Zamawiający-Wójt Gminy Latowicz zaprasza do złożenia oferty cenowej na ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Lat
Zamawiający-Wójt Gminy Latowicz zaprasza do złożenia oferty cenowej na ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Latowicz w okresie od 01.01.2016 r do 31.12.2016 r.
Więcej »
Zamawiający Wójt Gminy Latowicz zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2015-2025.
Zamawiający Wójt Gminy Latowicz zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2015-2025. Ofertę należy złożyć do dnia 17.06.2015 do godz. 12.00 w sposób opisany w zapytaniu ofertowym.
Więcej »
Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Latowicz
Wójt Gminy Latowicz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Latowicz. Ofertę należy złożyć do dnia 8.06.2015 r. do godz 15.30 w sposób opisany w zapytaniu ofertowym. TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY DO 10 CZERWCA DO GODZ. 15.30
Więcej »
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu wraz z dostawą dwóch komputerów stacjonarnych "All in one"
Gmina Latowicz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w odpowiedzi na zamieszczone zapytanie ofertowe dotyczące zakupu wraz z dostawą dwóch komputerów, dla potrzeb wyposażenia jednostki koordynacyjnej w Urzędzie Gminy w Latowiczu. Ofertę należy złożyć do dnia 23.03.2015 do godz. 9.00 w oparciu o załączony formularz.
Więcej »
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu wraz z dostawą dwóch komputerów przenośnych
Gmina Latowicz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w odpowiedzi na zamieszczone zapytanie ofertowe dotyczące zakupu wraz z dostawą dwóch komputerów przenośnych, dla potrzeb wyposażenia jednostki koordynacyjnej w Urzędzie Gminy w Latowiczu. Ofertę należy złożyć do dnia 20.02.2015 do godz. 12.00 w oparciu o załączony formularz.
Więcej »
Zapytanie ofetowe
"Zapytanie ofertowe-dostawa materiałów edukacyjnych, książek, artykułów biurowych dla potrzeb realizacji projektu systemowego: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe-Moja Przyszłość"
Więcej »
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu do prowadzenia zajęć w ramach projektu pn: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja przyszłość"
Więcej »
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe-Moja przyszłość
Więcej »
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów edukacyjnych i książek dla 4 szkół z terenu Gminy
Więcej »
Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia "Sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Latowicz"
Termin składania ofert: 24 czerwca 2014 r., godz. 9:30
Więcej »
Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia "Świadczenie usług na przechowywanie bezdomnych zwierząt"
Termin składania ofert: 24 czerwca 2014 r., godz. 8:30
Więcej »
Wydzierżawienie budynków ośrodków zdrowia w Latowiczu i Wielgolesie
Termin składania ofert: 21 września 2007 roku
Więcej »licznik odwiedzin: 2648214