logo
logo
Prawo miejscowe » Uchwały Rady Gminy
2017 - 2018

190/17
z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Latowicz dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
Więcej »
191/17
z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2017 rok
Więcej »
192/17
z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025
Więcej »
193/17
z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie może być przyznawane
Więcej »
194/17
z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Więcej »
195/17
z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadania : " Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu - I etap wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej."
Więcej »
196/17
z dnia 22 marca 2017 r. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Więcej »
197/17
z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2017 rok
Więcej »
198/17
z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025
Więcej »
199/17
z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Więcej »
200/17
z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Latowicz na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Więcej »
201/17
z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru uczniów zamieszkałych poza obwodem szkolnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonych przez gminę Latowicz, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Więcej »
202/17
z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu.
Więcej »
203/17
z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
Więcej »
204/17
z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz stanowiącej własność Gminy Latowicz
Więcej »
205/17
z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Piaseczno, gmina Cegłów, stanowiącej współwłasność Gminy Latowicz
Więcej »
206/17
z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Latowicz
Więcej »
207/17
z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Mińskiego w postaci realizacji zadana inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa drogi nr 2232W Latowicz-Dąbrówka - Wężyczyn od km 0+227 do km 0+880"
Więcej »
208/17
z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego polegającego na wykonaniu i przekazaniu dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 19+420 do km 21+506 w miejscowości Wielgolas, na terenie Gminy Latowicz, powiat Miński"
Więcej »
209/17
z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej jednostek organizacyjnych Gminy Latowicz zaliczanych do sektora finansów publicznych.
Więcej »
210/17
z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadania : " Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Latowicz ( tzw. połączenie pierścieniowe)
Więcej »
211/17
z dnia 27 kwietnia w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2017 rok
Więcej »
212/17
z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028
Więcej »
213/17
z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Wielgolesie
Więcej »
214/17
z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Wójta Gminy Latowicz za rok 2016
Więcej »
215/17
z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Latowicz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok
Więcej »
216/17
z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Latowicz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
Więcej »
217/17
z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2017 rok
Więcej »
218/17
z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028
Więcej »
219/17
z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli, którym powierzono inne stanowiska kierownicze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Latowicz
Więcej »
220/17
z dnia 10 sierpnia w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2017 rok
Więcej »
221/17
z dnia 10 sierpnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2028
Więcej »
222/17
z dnia 10 sierpnia 20147 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Gospodarki Ściekowej Gminy Latowicz
Więcej »
223/17
z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Latowicz na lata 2016-2023.
Więcej »
224/17
z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Mińskiemu
Więcej »
225/17
z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Latowicz
Więcej »
226/17
z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Latowicz
Więcej »
227/17
z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na rok 2017
Więcej »
228/17
z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół w Latowiczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół w Latowiczu.
Więcej »
229/17
z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie.
Więcej »
230/17
z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na rok 2017
Więcej »
231/17
z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Latowicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
Więcej »
232/17
z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność gminy Latowicz, położonej w miejscowości Dębe Małe, na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębem Małym
Więcej »
233/17
z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Latowicz
Więcej »
234/17
z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2017 rok
Więcej »
235/17
z dnia 6 grudnia w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2018 r.
Więcej »
236/17
z dnia 6 grudnia w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Latowicz na 2018 r.
Więcej »
237/17
z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Latowicz.
Więcej »
238/17
z dnia 6 grudnia w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Więcej »
239/17
z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Więcej »
240/17
z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Latowicz dwóch projektów planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: X Edukacja dla rozwoju regionu działanie 10.1 : Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, poddziadzienie 10.1.1. : Edukacja Ogólna
Więcej »
241/17
z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2017 rok.
Więcej »
242/17
z dnia 29 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Latowicz na rok 2018
Więcej »
243/17
dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
Więcej »
244/17
z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu wydatków w budżecie Gminy Latowicz na rok 2017, które nie wygasają z końcem 2017 roku
Więcej »
245/17
z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Latowicz na 2018 rok
Więcej »
246/17
z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Latowicz na rok 2018
Więcej »
247/17
z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Mińsku Mazowieckim na uchwałę Rady Gminy Latowicz z Dnia 7 czerwca 2011 r. nr VII/44/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania i uchylenia zaskarżonej uchwały
Więcej »
248/17
z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia plany pracy Rady Gminy Latowicz na 2018 rok
Więcej »
249/17
z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2018 rok
Więcej »
250/18
z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2018 rok
Więcej »
251/18
z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wykazu wydatków w budżecie Gminy Latowicz na rok 2017, które nie wygasają z końcem 2017 roku.
Więcej »
252/18
z dnia 26 stycznia w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Mińsku Mazowieckim na uchwałę Rady Gminy Latowicz z dnia 2 grudnia 2016 r. nr XVIII/167/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
Więcej »
253/18
z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Więcej »
254/18
z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego
Więcej »
255/18
z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie może być przyznawane.
Więcej »
256/18
z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Latowicz, położonej w miejscowości Dębe Małe na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębem Małym
Więcej »
257/18
z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2018 rok.
Więcej »
258/18
z dnia 15 lutego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
Więcej »
259/18
z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2018 rok
Więcej »
260/18
z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
Więcej »
261/18
z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Latowicz publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
Więcej »
262/18
z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Latowicz
Więcej »
263/18
z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie podziału gminy Latowicz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Więcej »
264/18
z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Latowicz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Więcej »
265/18
z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2018 roku
Więcej »
266/18
z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
Więcej »
267/18
z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Latowicz na 2018 rok
Więcej »
268/18
z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Więcej »
269/18
z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Latowicz
Więcej »
270/18
w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz form postępowania w tych sprawach.
Więcej »
271/18
z dnia 11 maja w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
Więcej »
272/18
z dnia 11 maja zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego
Więcej »
273/18
z dnia 11 maja 2018 r w sprawie udzielenia pomocy rzeczowe dla Powiatu Mińskiego polegającej na wykonaniu i przekazaniu dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pod nazwą " Przebudowa drogi powiatowej nr 2233W Rozstanki -Strachomin- Borki na odc. od km 0-015 do 1+360 w miejscowości Latowicz, na terenie Gminy Latowicz, powiat Miński"
Więcej »
274/18
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Latowicz za pomocą innego instrumentu płatniczego
Więcej »
275/18
z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2018 rok
Więcej »
276/18
z dnia 11 maja w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
Więcej »
277/18
z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Wójta Gminy Latowicz za rok 2017
Więcej »
278/18
z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Latowicz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017
Więcej »
279/18
z dnia 27 czerwca 2018 r.w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Latowicz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
Więcej »
280/18
z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie planu przyjęcia nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
Więcej »
281/18
z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Latowicz nieruchomości położonej w miejscowości Wielgolas
Więcej »
282/18
z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Latowicz
Więcej »
283/18
z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2018 rok.
Więcej »
284/18
z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
Więcej »
285/18
z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego "Kompetencje na start II w Szkole Podstawowej w Latowiczu" (...)
Więcej »
286/18
z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego "Kompetencje na start II w Szkole Podstawowej w Wielgolesie i Dębem Małym" (...)
Więcej »
287/18
z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2018 rok
Więcej »
288/18
z dnia 20 września 2018 roku w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Latowicz do roku 2021"
Więcej »
289/18
z dnia 20 września 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadania "Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu - I etap wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej
Więcej »
290/18
z dnia 20 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2018 rok
Więcej »
291/18
z dnia 20 września w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2018-2028
Więcej »
292/18
z dnia 20 września w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Wielgolas stanowiącej własność Gminy Latowicz
Więcej »
293/18
z dnia 20 września 2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Latowicz
Więcej »
294/18
z dnia 20 września 2018 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Latowicz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Więcej »
295/18
z dnia 20 września 2018 w sprawie rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Latowicz
Więcej »
296/18
z dnia 20 września 2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Latowicz
Więcej »
297/18
z dnia 9 października 2018 roku w sprawie upamiętnienia Antoniego Kuźniarskiego w jubileuszowym roku odzyskania przez Polskę Niepodległości
Więcej »
298/18
z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Latowicz
Więcej »
299/18
z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2018 r.
Więcej »
300/18
z dnia 9 października 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
Więcej »
301/18
z dnia 9 października 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
Więcej »
302/18
z dnia 9 października w sprawie wskazania lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych usytuowanych przy drodze powiatowej nr 2241W w miejscowości Wężyczyn, gmina Latowicz.
Więcej »
303/18
z dnia 9 października w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Latowicz
Więcej »
1/18
z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Latowicz
Więcej »
2/18
z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie wybory Wiceprzewodniczących Rady Gminy Latowicz
Więcej »
3/18
z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Więcej »
4/18
z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Latowicz, ustalenia ich składów osobowych oraz przedmiotu działania
Więcej »
5/18
z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Więcej »
6/18
z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie odwołania skarbnika gminy Latowicz
Więcej »
7/18
z dnia 6 grudnia w sprawie powołania Skarbnika Gminy Latowicz
Więcej »
8/18
z dnia 6 grudnia w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2018 rok
Więcej »
9/18
z dnia 6 grudnia w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2019 r.
Więcej »
10/18
z dnia 6 grudnia w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Latowicz na 2019 rok.
Więcej »
11/18
z dnia 6 grudnia w sprawie podatków od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie gminy Latowicz.
Więcej »
12/18
z dnia 6 grudnia w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Wielgolesie i nadania statutu
Więcej »
13/18
z dnia 6 grudnia w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w Samorządowym Żłobku w Wielgolesie
Więcej »
14/18
z dnia 6 grudnia w sprawie określenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek za pojemnik o określonej pojemności.
Więcej »
15/18
z dnia 6 grudnia w sprawie określenia wzoru deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
Więcej »
16/18
z dnia 6 grudnia w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowościach Latowicz i Wielgolas stanowiących własność gminy Latowicz
Więcej »
17/18
z dnia 6 grudnia w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Latowicz nieruchomości położonej w miejscowości Wielgolas
Więcej »
18/18
z dnia 6 grudnia w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Latowicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznego i wolontariacie
Więcej »
19/18
z dnia 6 grudnia w sprawie zmiany statutu Gminy Latowicz
Więcej »
20/18
z dnia 6 grudnia w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Latowicz
Więcej »licznik odwiedzin: 2648214