logo
logo
Prawo miejscowe » Zarządzenia Wójta Gminy
2006 - 2007

1/06
z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Latowicz na 2006 rok
Więcej »
2/06
z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie wniesienia terminowych lokat pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim o/ Latowicz
Więcej »
3/06
z dnia 20 luty 2006 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane
Więcej »
4/06
z dnia 6 marca 2006 roku w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Latowicz
Więcej »
5/06
z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Latowicz za 2005r.
Więcej »
6/06
z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz
Więcej »
7/06
z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania oraz zasad jego funkcjonowania
Więcej »
8/06
z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie ustalenia dnia 26 maja 2006 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Latowiczu i niektórych jednostek organizacyjnych Gminy Latowicz
Więcej »
9/06
z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2006 r.
Więcej »
10/06
z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Latowicz przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Waliska
Więcej »
11/06
z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz
Więcej »
12/06
z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Latowicz przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Latowicz
Więcej »
13/06
z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Planu Reagowania Kryzysowego Gminy Latowicz
Więcej »
14/06
z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2006 rok
Więcej »
15/06
z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy
Więcej »
16/06
z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie deficytu gminy Latowicz
Więcej »
17/06
z dnia 24 sierpnia 2006 roku w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Latowicz oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za I połrocze 2006 r.
Więcej »
18/06
z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2006 rok
Więcej »
19/06
z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad opracowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Latowicz na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planach operacyjnych Funkcjonowania Gminy Latowicz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny
Więcej »
20/06
z dnia 15 września 2006 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Więcej »
21/06
z dnia 15 września 2006 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Więcej »
22/06
z dnia 16 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2006 r.
Więcej »
23/06
z dnia 19 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2006 r.
Więcej »
24/06
z dnia 30 października 2006 roku zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Latowicz w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji dotyczącej zasad (polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont oraz obiegu dowodów finansowo księgowych
Więcej »
25/05
z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2006 r.
Więcej »
26/05
z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2007
Więcej »
27/06
z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2006 r.
Więcej »
28/06
z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2006 r.
Więcej »
29/06
z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Gimnazjum w Zespole Szkół w Latowiczu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
30/06
z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2006 r.
Więcej »
31/06
z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta
Więcej »
32/06
z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych w budynku Urzędu Gminy Latowicz
Więcej »
33/06
z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2006 r.
Więcej »
34/06
z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Latowiczu
Więcej »
1/07
z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Latowicz przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Latowicz
Więcej »
2/07
z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Latowicz przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Oleksianka
Więcej »
3/07
z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Latowicz przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Latowicz
Więcej »
4/07
z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Latowicz przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Latowicz
Więcej »
5/07
z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2007 r.
Więcej »
6/07
z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofiansowanie jest przyznawane
Więcej »
7/07
z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Latowicz oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za 2006 rok
Więcej »
8/07
z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2007 rok
Więcej »
9/07
z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2007 rok
Więcej »
10/07
z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Latowicz przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Wielgolas
Więcej »
11/07
z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2007 r.
Więcej »
12/07
z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2007 r.
Więcej »
13/07
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2007 r.
Więcej »
14/07
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia Zakładowego regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych oraz stanowiskach pracowników obsługi w Urzędzie Gminy Latowicz
Więcej »
15/07
z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębem Małym
Więcej »
16/07
z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Transborze
Więcej »
17/07
z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2007 r.
Więcej »
18/07
z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2007 r.
Więcej »
19/07
z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju
Więcej »
20/07
z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Latowicz oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za I półrocze 2007 roku
Więcej »
21/07
z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2007 r.
Więcej »
22/07
z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Latowicz przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Latowicz
Więcej »
23/07
z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2007 r.
Więcej »
24/07
z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz do przeprowadzenia drugiego przetargu
Więcej »
25/07
z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dębem Małym
Więcej »
26/07
z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Transborze
Więcej »
27/07
z dnia 11 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2007 rok
Więcej »
28/07
z dnia 20 września 2007 r. w sprawie wniesienia terminowych lokat pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim
Więcej »
29/07
z dnia 20 września 2007 roku w sprawie utworzenia Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Latowicz w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim
Więcej »
30/07
z dnia 28 września 2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Latowicz w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
Więcej »
31/07
z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2007 r.
Więcej »
32/07
z dnia 15 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2007 r.
Więcej »
33/07
z dnia 15 października 2007 r. w sprawie wniesienia terminowych lokat pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim
Więcej »
34/07
z dnia 19 października 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Latowicz
Więcej »
35/07
z dnia 19 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2007 r.
Więcej »
36/07
z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2008
Więcej »
37/07
z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2007 r.
Więcej »
38/07
z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2007 r.
Więcej »
39/07
z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2007 r.
Więcej »
40/07
z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 36/2007 Wójta Gminy Latowicz z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2008
Więcej »
41/07
z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2007 r.
Więcej »
42/07
z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2007 r.
Więcej »
43/07
z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2007 r.
Więcej »
44/07
z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zasad sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy Latowicz za rok 2007
Więcej »
45/07
z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie uchylenia Zarzadzenia Wójta Gminy Latowicz z w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Gminę Latowicz
Więcej »licznik odwiedzin: 2648214