logo
logo
Prawo miejscowe
Obwieszczenia

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju
Więcej »
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu rozpatrywania odwołań od decyzji środowiskowej w sprawie budowy linii 400kV
Więcej »
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia na pozwolenie na budowę strategicznej inwestycji w zakresi sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: "Budowa linii 400kV wraz ze zmianą układy sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami".
Więcej »
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
Obwieszczenie informujące o przesłaniu przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska odwołań od decyzji środowiskowej w sprawie budowy linii 400kV
Więcej »
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji na pozwolenie na budowę strategicznej inwestycji w zakresi sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: "Budowa linii 400kV wraz ze zmianą układy sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami".
Więcej »
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
Obwieszczenie informujące, iż w dniu 17 lipca 2018 r. została wydana przez Wojewodę Mazowieckiego decyzja Nr 24/II/2018 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej - budowa linii 400 kV
Więcej »
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
Obwieszczenie informujące o przesłaniu do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska odwołań od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie budowy linii 400 kV
Więcej »
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
Obwieszczenie informujące o przesłaniu do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska odwołań od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie budowy linii 400 kV
Więcej »
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
Obwieszczenie informujące, iż w dniu 15 czerwca 2018 r. wpłynął do Wojewody Mazowieckiego wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn. budowa linii 400kV
Więcej »
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej w sprawie budowy linii 400 KV oraz możliwości zapoznania się z jej treścią
Więcej »
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego
Obwieszenie informujące o wydaniu przez Marszałka Województwa Mazowieckiego decyzji Nr 118/18/PE z dnia 18.05.2018 r., znak: PE-I.7440.9.2018.ES zatwierdzającej projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby budowy linii 400 kV
Więcej »
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
Obwieszczenie informujące o prawie zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją, a także wypowiadania się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydanie decyzji w sprawie budowy linii 400 kV
Więcej »
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego
Obwieszczenie informujące o zebraniu materiału dowodowego, prawie do zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych na potrzeby budowy linii 400 kV
Więcej »
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego
Obwieszczenie informujące o przesłaniu do zaopiniowania przez właściwych w sprawie wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) ze względu na miejsce wykonywania robót geologiczno-inżynierskich, projekt rozstrzygnięcia w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologiczno-inżynierskich na potrzeby budowy linii 400 kV
Więcej »
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby budowy linii 400kV
Więcej »
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
Obwieszczenie o możliwości składania uwagi i wniosków do prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej (budowa linii 400 kV)
Więcej »
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
Obwieszczenie w sprawie przedłużenia okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie
Więcej »
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
Obwieszczenie o możliwości składania uwag i wniosków do prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej (budowa linii 400kV)
Więcej »
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
Obwieszczenie o wystąpieniu RDOŚ do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie i w Lublinie o wydanie opinii oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i Lublinie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia budowa linii 400kV
Więcej »
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
Obwieszczenie dotyczące przyjęcia zmian w zarządzeniach w sprawie planów zadań ochronnych m.in dla obszaru Natura 2000 Gołe Łąki
Więcej »
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Obwieszczenie w sprawie zmiany terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii 400kV
Więcej »
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci najwyższych napięć pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami (pomiędzy nacięciami linii Stanisławów-Narew, Stanisławów-Siedlce Ujrzanów, Kozienice-Siedlce Ujrzanów)"
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Latowicz
Obwieszczenie Wójta Gminy Latowicz
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Latowicz
Wójt Gminy Latowicz podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Latowicz
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Latowicz
Wójt Gminy Latowicz podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemiesyjnej dla Gminy Latowicz.
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Latowicz
Wójt Gminy Latowicz podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Strategii Rozwoju Gminy Latowicz na lata 2015-2025".
Więcej »
Obwieszczenie Ministra Środowiska
Zawiadomienie zakończenie wznowionego postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusza Garwolin (598) reambulacja" przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Kołbiel, Osieck, Wilga, Parysów, Garwolin, Łaskarzew, Górzno, Miastków Kościelny, Borowie, Latowicz, Pilawa i miast: Garwolin oraz Pilawa w województwie mazowieckim.
Więcej »
Obwieszczenie Ministra Środowiska
Zawiadomienie wznowienie postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusza Garwolin (599) reambulacja" przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Kołbiel, Osieck, Wilga, Łaskarzew, Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Borowie, Latowicz, Pilawa i Parysów w województwie mazowieckim.
Więcej »
Obwieszczenie Ministra Środowiska
Zawiadomienie w sprawie zatwierdzenia w dniu 23 września 2014 r. przez Ministra Środowiska "Projektu robót geologicznych Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusza Garwolin (598) reambulacja" (decyzja Nr DGKn-475-5/38349/14/JJ) przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Kołbiel, Osieck, Wilga, Garwolin, Łaskarzew, Górzno, Miastków Kościelny, Borowie, Latowicz, Pilawa i miast: Garwolin oraz Pilawa w województwie mazowieckim
Więcej »
Obwieszczenie Ministra Środowiska
Więcej »
Obwieszczenie Ministra Środowiska
Zawiadomienie wszczęcie postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Garwolin (598) reambulacja" przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Kołbiel, Osieck, Wilga, Garwolin, Łaskarzew, Górzno, Miastków Kościelny, Borowie, Latowicz, Pilawa i miast: Garwolin oraz Pilawa w województwie mazowieckim
Więcej »
7331/2/7/2007
wszęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia NN Budy Wielgoleskie
Więcej »
7331/2/6/07 z 20 lipca 2007 r.
decyzja celu publicznego linii kablowej nnw Budach Wielg.
Więcej »
obwieszczenie o zakończeniu postępowania - dec środowiskowa
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia -Rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej
Więcej »
PP-CP-7331/2/4/2007 wszczęcie postępowania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego
decyzja celu publicznego drogi wojewódzkiej 802
Więcej »
DŚ 7624/1/1/07
wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Więcej »
7331/2/3/07
decyzja o ustalenie lokalizacji celu publicznego - wewnętrzna instalacja gazu budynku policji w Latowiczu
Więcej »
wszczęcie postepowania
7331/2/2/2007
Więcej »
7331/2/1/07
decyzja lokalizacji celu publicznego-linni nn w Wielgolesie
Więcej »
DŚ 7624/1/3/06
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - przebudowa drogi nr 802 przez Latowicz
Więcej »
DŚ 7624/1/4/06
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Więcej »
7331/2/12/06
owieszczenie o wszczęciu postępowania - schody w kościele
Więcej »
DŚ7624/1/3/06
obwieszczenie o decyzji środowiskowej-droga 802
Więcej »
7331/2/11/06
obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Więcej »
7331/2/10/06
owieszczenie o wszczęciu postępowania
Więcej »
7331/2/9/06
obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Więcej »
7331/2/8/06
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Więcej »
7331/2/7/06
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Więcej »
linia nn Budy Wielg.
7331/2/6/06
Więcej »
obwieszczenie
dotyczy decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego
Więcej »
obwieszczenie
dotyczy lokalizacji celu publicznego
Więcej »
Zawiadomienie- przebudowa drogi w m. Oleksianka
24.02.2006r.
Więcej »
Decyzja środowiskowa
Obwieszczenie
Więcej »licznik odwiedzin: 2648214