logo
logo
Prawo miejscowe » Zarządzenia Wójta Gminy
2017

1/2017
z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Latowicz w roku 2017
Więcej »
2/2017
z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie Kierowania Wójta Gminy Latowicz i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim
Więcej »
3/2017
z dnia 6 lutego 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025
Więcej »
6/2017
z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodów służbowych MERCEDES BENZ E240, FS-LUBLIN ŻUK A14 stanowiących własność Gminy Latowicz
Więcej »
7/2017
z dnia 9 lutego 2017roku nw sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Latowicz
Więcej »
8/2017
z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2017 rok
Więcej »
9/2017
z dnia 15 lutego w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2017r
Więcej »
10/2017
z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w gminie Latowicz w roku 2017
Więcej »
11/2017
z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Latowicz, przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Wielgolas
Więcej »
12/2017
z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Latowicz, przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Latowicz
Więcej »
13/2017
z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących współwłasność Gminy Latowicz, przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Oleksianka
Więcej »
14/2017
z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2017 rok
Więcej »
16/2017
z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2017 r.
Więcej »
17/2017
z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie regulaminu pracy Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. " Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Latowiczu - I etap wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej."
Więcej »
18/2017
z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. " Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Latowiczu - I etap wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej"
Więcej »
20/2017
z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2017 rok
Więcej »
21/2017
z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Latowicz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteka za 2016 r.
Więcej »
22/2017
z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Latowicz
Więcej »
23/2017
z dnia 7 kwietnia 2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2017r.
Więcej »
24/2017
z dnia 13 kwietnia w sprawie zmian w budżecie gminy gminy Latowicz na 2017
Więcej »
25/2017
z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2017 rok
Więcej »
26/2017
z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie regulaminu obejmowania przedsięwzięć Honorowym Patronatem przez Wójta Gminy Latowicz
Więcej »
27/2017
z dnia 5 maja 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 40/2010z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie polityki rachunkowości dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy w Latowiczu
Więcej »
28/2017
z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2017 rok
Więcej »
29/2017
z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028
Więcej »
30/2017
z dnia 16 maja 2017 rok w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2017 rok
Więcej »
31/2017
z dnia 18 maja 2017 rok w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2017 rok
Więcej »
32/2017
z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2017 rok
Więcej »
33/2017
z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2017 rok
Więcej »
34/2017
z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2017 rok
Więcej »
35/2017
z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028
Więcej »
36/2017
z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu Pani Hanny Aksamitowskiej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń wsparcia kobiet w ciąży i rodzin.
Więcej »
37/2017
z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie upoważnienia głównej księgowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu Pani Jolanty Murackiej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin.
Więcej »
38/2017
z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2017 rok
Więcej »
39/2017
z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli Zespołu Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Więcej »
40/2017
z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 roku w Urzędzie Gminy Latowicz
Więcej »
41/2017
z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2017 rok
Więcej »
42/2017
z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2017 rok
Więcej »
44/2017
z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2017 rok
Więcej »
46/2017
z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu : "Przebudowy ulicy Nadrzecznej w Latowiczu " (...)
Więcej »
47/2017
z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Latowicz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za I półrocze.
Więcej »
48/2017
z dnia 31 sierpnia 2017roku w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Latowicz
Więcej »
49/2017
z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2017 r.
Więcej »
50/2017
z dnia 4 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2017 rok
Więcej »
51/2017
z dnia 12 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2017 rok
Więcej »
52/2017
z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2017
Więcej »
53/2017
z dnia 19 września 2017 roku w sprawie upoważnienia głównej księgowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu pani Jolanty Murackiej do prowadzenia spraw z zakresu świadczenia wychowawczego
Więcej »
54/2017
z dnia 21 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2017 rok
Więcej »
55/2017
z dnia 26 września 2017 roku w sprawie zasad odbywania podróży służbowych pracowników Urzędu Gminy Latowicz i kierowników jednostek budżetowych Gminy Latowicz samochodem osobowym, niebędącym własnością pracodawcy oraz określenie stawek za 1 km przebiegu
Więcej »
56/2017
z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2017 rok
Więcej »
57/2017
z dnia 9 października w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2017 r.
Więcej »
58/2017
z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2017 r.
Więcej »
59/2017
z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2017 r.
Więcej »
60/2017
z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2018
Więcej »
61/2017
z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
Więcej »
62/2017
z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2017 r.
Więcej »
63/2017
z dnia 15 listopada w sprawie ogłoszenia konkursu architektoniczno- urbanistycznego na koncepcję zagospodarowania terenu położonego pomiędzy kościołem a kompleksem boisk sportowych na dz. ew. 612, 613, i 611/3 w miejscowości Latowicz w ramach projektu Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Latowicz
Więcej »
64/2017
z dnia 15 listopada 2017 w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Więcej »
65/2017
z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2017 r.
Więcej »
66/2017
z dnia 22 listopada w sprawie powołania Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym naborze partnera, w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 10.1.1. Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Więcej »
67/2017
z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu architektoniczno- urbanistycznego na koncpecję zagospodarowania terenu położonego pomiędzy kościołem a kompleksem boisk sportowych na dz. ew. 612, 613 i 611/3 w miejscowości Latowicz w ramach projektu Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Latowicz
Więcej »
68/2017
z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2017
Więcej »
70/2017
z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 64/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia otartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałąnia 10.1.1 Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Więcej »
71/2017
z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości położonych w miejscowości Wielgolas do przeprowadzenia drugiego przetargu
Więcej »
72/2017
z dnia 4 grudnia w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2017 rok
Więcej »
75/2017
z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2017 rok
Więcej »
76/2017
a dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Latowicz, przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Dębe Małe
Więcej »
77/2017
z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2017 rok
Więcej »
78/2017
z dnia 28 grudnia w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2017 r.
Więcej »licznik odwiedzin: 2648214