logo
logo
Prawo miejscowe » Uchwały Rady Gminy
2008

89/08
z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2008 r.
Więcej »
90/08
z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego.
Więcej »
91/08
z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz.
Więcej »
92/08
z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
Więcej »
93/08
z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych.
Więcej »
94/08
z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2008 r.
Więcej »
95/08
z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na realizacje zadania pn:
Więcej »
96/08
z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2008 r.
Więcej »
97/08
z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Więcej »
98/08
z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego gminy.
Więcej »
99/08
z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Latowicz do Stowarzyszenia
Więcej »
100/08
z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Wójta Gminy Latowicz za rok 2007.
Więcej »
101/08
z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gmniny Latowicz za 2007 rok.
Więcej »
102/08
z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Latowicz na lata 2008
Więcej »
103/08
z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Latowicz na lata 2008
Więcej »
104/08
z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia Systemu Profilaktyki i Opieki nad dzieckiem i Rodziną Gminy Latowicz na lata 2008
Więcej »
105/08
z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Latowicz.
Więcej »
106/08
z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Latowicz.
Więcej »
107/08
z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/97/08 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Więcej »
108/08
z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Latowicz.
Więcej »
109/08
z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2008 r.
Więcej »
110/08
z dnia 23 września w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2008 r.
Więcej »
111/08
z dnia 23 września w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Latowicz.
Więcej »
112/08
Latowicz z dnia 23 września w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem Budowy kanalizacji sanitarnej w Latowiczu w ulicy Grundowej.
Więcej »
113/08
z dnia 20 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2008 r.
Więcej »
114/08
z dnia 20 października 2008 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2008 zobowiązania na realizację zadania pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w Latowiczu w ulicy Grundowej.
Więcej »
115/08
z dnia 20 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Latowicz w sprawie przystąpienia Gminy Latowicz do stowarzyszenia Kapitał - Praca - Rozwój
Więcej »
116/08
z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2009 r. 2. Uchwała Nr XXII/117/08 Rady Gminy Latowicz z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Latowicz na 2009 r.
Więcej »
117/08
z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Latowicz na 2009 r.
Więcej »
118/08
z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2009 obowiązujących na terenie Gminy Latowicz.
Więcej »
119/08
z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego na terenie Gminy Latowicz.
Więcej »
120/08
z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek, zwolnień, zasad ustalania i poboru opłaty oraz terminu płatności opłaty od posiadania psów.
Więcej »
121/08
z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie o zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2008 r.
Więcej »
122/08
z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Więcej »
123/08
z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz na 2009 r.
Więcej »
124/08
z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz.
Więcej »
125/08
z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Więcej »
126/08
z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych w miejscowości Latowicz stanowiących własność Gminy Latowicz.
Więcej »
127/08
z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2008.
Więcej »
128/08
z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Latowicz na rok 2009.
Więcej »
129/08
z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Latowicz na rok 2009.
Więcej »
130/08
z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Latowicz na rok 2009.
Więcej »
131/08
z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Latowicz na rok 2009.
Więcej »
132/08
z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Latowicz na rok 2009.
Więcej »licznik odwiedzin: 2648214