logo
logo
Prawo miejscowe » Uchwały Rady Gminy
2009 - 2010

133/09
z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2009.
Więcej »
134/09
z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz.
Więcej »
135/09
z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz.
Więcej »
136/09
z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia na 2009 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie może być przyznane.
Więcej »
137/09
z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Transborze
Więcej »
138/09
z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Latowicz do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Więcej »
139/09
z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Latowicz w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Latowicz na lata 2008
Więcej »
140/09
z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej na rzecz Gminy Latowicz na cele publiczne nieruchomości gruntowej w miejscowości Wielgolas.
Więcej »
141/09
z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osób fizycznych na rzecz Gminy Latowicz na cele publiczne nieruchomości gruntowych w miejscowości Wężyczyn.
Więcej »
142/09
z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Transborze
Więcej »
143/09
z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Latowicz
Więcej »
144/09
z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Latowicz
Więcej »
145/09
z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Wójta Gminy Latowicz za rok 2008
Więcej »
146/09
z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Latowicz za 2008 rok
Więcej »
147/09
z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2009 r.
Więcej »
148/09
z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokośc stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków ......
Więcej »
149/09
z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia na 2009 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ....
Więcej »
150/09
z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego długoterminowego (2009-2012) w BOŚ S.A. z dopłatami z WGOŚiGW w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem "budowy przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach Gminy Latowicz".
Więcej »
151/09
z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2009 r.
Więcej »
152/09
z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Więcej »
153/09
z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w miejscowości Latowicz staniowiącej własność Gminy Latowicz
Więcej »
154/09
z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działaność Wójta Gminy Latowicz
Więcej »
155/09
z dnia 22 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2009 r.
Więcej »
156/09
z dnia 22 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Latowicz
Więcej »
157/09
z dnia 22 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Latowicz w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Latowicz na lata 2008 - 2013
Więcej »
158/09
z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2009 r.
Więcej »
159/09
z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości połozonych na terenie Gminy Latowicz na 2010 r.
Więcej »
160/09
z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 obowiązujących na terenie Gminy Latowicz
Więcej »
161/09
z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego na terenie Gminy Latowicz na 2010 r.
Więcej »
162/09
z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2009 r.
Więcej »
163/09
z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia na 2010 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie może być przyznane
Więcej »
164/09
z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Latowicz na 2010 r.
Więcej »
165/09
z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Latowicz
Więcej »
166/10
z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Latowicz
Więcej »
167/10
z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Latowicz na rzecz Województwa Mazowieckiego
Więcej »
168/10
z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Transborze
Więcej »
169/10
z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2009
Więcej »
170/10
z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Latowicz na rok 2010
Więcej »
171/10
z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Latowicz na 2010 r
Więcej »
172/10
z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Latowicz na rok 2010
Więcej »
173/10
z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego długoterminowego ...
Więcej »
174/10
z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego długoterminowego ...
Więcej »
175/10
z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2010
Więcej »
176/10
z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Więcej »
177/10
z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Latowicz.
Więcej »
178/10
z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Więcej »
179/10
z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Transborze.
Więcej »
180/10
z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osób fizycznych na rzecz Gminy Latowicz na cele publiczne nieruchomości gruntowych w miejscowości Wielgolas.
Więcej »
181/10
z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Latowicz do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka o nazwie Mazowiecko - Podlaskie Stowarzyszenie Rybackie
Więcej »
182/10
z dnia 28 kwietnia 20010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2010
Więcej »
183/10
z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Wójta Gminy Latowicz za rok 2009
Więcej »
184/10
z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Latowicz za rok 2009
Więcej »
185/10
z dnia 30 maja 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego ....
Więcej »
186/10
z dnia 30 maja 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego .....
Więcej »
187/10
z dnia 30 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki .....
Więcej »
188/10
z dnia 30 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2010 r.
Więcej »
189/10
z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2010
Więcej »
190/10
z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości ....
Więcej »
191/10
z dnia 9 lipca 20010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości ....
Więcej »
192/10
z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały ....
Więcej »
193/10
z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2010 r.
Więcej »
194/10
z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Latowicz.
Więcej »
195/10
z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu.
Więcej »
196/10
z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Latowicz, samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.
Więcej »
197/10
z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2010
Więcej »
198/10
z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2010 r.
Więcej »
199/10
z dnia 25 października 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej na realizacje zadania pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku Latowicz Rozstanki ...
Więcej »
200/10
z dnia 25 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Więcej »
201/10
z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Latowicz.
Więcej »
202/10
z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Wielgolas stanowiącej własność Gminy Latowicz.
Więcej »
203/10
z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Oleksianka stanowiącej własność Gminy Latowicz.
Więcej »
204/10
z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wielgolas na lata 2010
Więcej »
205/10
z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach Latowicz i Wielgolas, stanowiących własność Gminy Latowicz.
Więcej »
206/10
z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2010 r.
Więcej »
207/10
z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2011 r.
Więcej »
208/10
z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości połozonych na terenie Gminy Latowicz na 2011 r.
Więcej »
209/10
z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 obowiązujących na terenie Gminy Latowicz
Więcej »
210/10
z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pozytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów peawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Więcej »
1/10
z dnia 1 grudnia 2010 r sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Latowicz.
Więcej »
2/10
z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Latowicz.
Więcej »
3/10
z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Latowicz.
Więcej »
4/10
z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów wykonawczych sołectw na terenie Gminy Latowicz.
Więcej »
5/10
z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Latowicz.
Więcej »
6/10
z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
Więcej »
7/10
z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Latowicz na rok 2011.
Więcej »
8/10
z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Latowicz na rok 2010.
Więcej »
9/10
z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia na 2011 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy, na które dofinansowanie może być przyznane.
Więcej »
10/10
z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu wydatków w budżecie Gminy Latowicz na rok 2010, które nie wygasają z końcem 2010 r.
Więcej »
11/10
z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Latowicz na rok 2011.
Więcej »
12/10
z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2011
Więcej »
13/10
z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2010.
Więcej »
14/10
z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej na realizację zadania pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku Latowicz Rozstanki ...
Więcej »
15/10
z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/34/03 Rady Gminy w Latowiczu z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Latowicz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Więcej »
16/10
z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Latowicz na rok 2011.
Więcej »
17/10
z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Latowicz na rok 2011.
Więcej »licznik odwiedzin: 2648214