logo
logo
Prawo miejscowe » Zarządzenia Wójta Gminy
2015 - 2016

1/2015
z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu...
Więcej »
2/2015
z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2015-2013
Więcej »
3/2015
z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Latowicz
Więcej »
4/2015
z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminnie Latowicz w 2015 roku
Więcej »
5/2015
z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Latowicz na 2015 .
Więcej »
7/2015
z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2015 r.
Więcej »
8/2015
z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2015 r.
Więcej »
9/2015
z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2015 r.
Więcej »
10/2015
z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Latowicz w 2015 r. oraz ustalenia regulaminu jej pracy
Więcej »
11/2015
z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Latowicz z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu, przemocy w rodzinie w czasie ferii letnich 2015 r.
Więcej »
6/2015
z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023
Więcej »
12/2015
z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji zadania "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wielgolas poprzez budowę chodnika w obszarze turystycznym", w ramach działań 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013
Więcej »
14/2015
z dnia 18 marca w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2015 r.
Więcej »
15/2015
z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Latowicz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania plany finansowego instytucji kultury - biblioteki 2014 r.
Więcej »
16/2015
z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2015 r.
Więcej »
17/2015
z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2015 r.
Więcej »
18/2015
z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Latowicz przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Latowicz
Więcej »
19/2015
z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Latowicz przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Latowicz
Więcej »
20/2015
z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania na terenie Gminy Latowicz obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia głosowanie w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Więcej »
21/15
z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2015 r.
Więcej »
22/15
z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania formularzy do wydania dowodów osobistych
Więcej »
24/2015
Z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji zadania..
Więcej »
25/2015
Z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2015r.
Więcej »
26/2015
z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych
Więcej »
27/2015
Z dnia 19 maja 2015r. w sprawie uzupełnienia składów osobowych komisji wyborczych
Więcej »
28/2015
Z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2015r.
Więcej »
29/2015
Z dnia 20 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji zadania..
Więcej »
30/2015
Z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2015r.
Więcej »
31/2015
Z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na rok 2015
Więcej »
32/2015
Z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2015r.
Więcej »
34/2015
Z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Latowicz, przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Latowicz.
Więcej »
35/2015
Z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Latowicz, przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Transbór.
Więcej »
36/2015
Z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2015r.
Więcej »
37/2015
Z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie zasad transportu dzieci i uczniów niepełnosprawnych ...
Więcej »
38/2015
Z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2015r.
Więcej »
39/2015
Z dnia 5 sierpnia w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz do przeprowadzenia drugiego przetargu
Więcej »
40/2015
Z dnia 5 sierpnia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Latowicz, przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Wielgolas.
Więcej »
41/2015
Z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Latowicz na lata 2015-2025.
Więcej »
42/2015
Z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Zespołu ds opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Latowicz.
Więcej »
43/2015
Z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie powołania na terenie Gminy Latowicz obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowych zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
Więcej »
44/2015
Z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2015r.
Więcej »
45/2015
Z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Latowicz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury- biblioteki za I półrocze 2015r.
Więcej »
46/2015
Z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2015r. " Wyprawka szkolna"
Więcej »
47/2015
Z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2015r.
Więcej »
48/2015
Z dnia 1 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2015r.
Więcej »
49/2015
Z dnia 14 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2015r.
Więcej »
50/2015
Z dnia 15 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2015r.
Więcej »
51/2015
Z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2015r.
Więcej »
52/2015
Z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2015r.
Więcej »
53/2015
Z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2015r
Więcej »
54/2015
Z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania na terenie Gminy Latowicz obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
Więcej »
55/2015
Z dnia 19 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2015r.
Więcej »
56/2015
Z dnia 20 października 2015r. w sprawie odpłatności za wynajem pomieszczeń szkolnych w budynkach szkół na terenie gminy Latowicz.
Więcej »
57/2015
Z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2015r.
Więcej »
58/2015
Z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2015r.
Więcej »
59/2015
Z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli Zespołu Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Więcej »
60/2015
Z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie projektu chwały budżetowej na rok 2016r.
Więcej »
61/2015
Z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021.
Więcej »
62/2015
Z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na rok 2015.
Więcej »
63/2015
Z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na rok 2015.
Więcej »
64/2015
z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2015r.
Więcej »
66/2015
z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2015r.
Więcej »
67/2015
z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2015r
Więcej »
68/2015
z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie współdziałania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Latowicz w roku 2016
Więcej »
69/2015
z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2015r.
Więcej »
70/2015
z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023
Więcej »
1/2016
z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016r.
Więcej »
2/2016
z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016r.
Więcej »
3/2016
z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Więcej »
4/2016
z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie regulaminu uczestnictwa w projekcie pn: "Upowszechnianie nauki pływania wśród uczniów Gminy Latowicz", regulaminu rekrutacji do projektu pt. " Upowszechnianie nauki pływania wśród uczniów Gminy Latowicz", wprowadzenia procedury archiwizacji dokumentów tego projektu oraz wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu: " Upowszechnianie nauki pływania wśród uczniów Gminy Latowicz" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
Więcej »
5/2016
z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Latowicz, przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Wężyczyn
Więcej »
6/2016
z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Latowicz w 2016r.
Więcej »
7/2016
z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016r.
Więcej »
8/2016
z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016r.
Więcej »
9/2016
z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2016r.
Więcej »
11/2016
z dnia 4 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Latowicz przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Latowicz.
Więcej »
12/2016
z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Latowicz, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za 2015r.
Więcej »
13/2016
z dnia 21 marca 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu Pani Hanny Aksamitowskiej do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego.
Więcej »
14/2016
z dnia 21 marca 2016r. w sprawie upoważnienia referenta ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu Pani Honoraty Nieprzeckiej do prowadzenia spraw z zakresu świadczenia wychowawczego.
Więcej »
15/2016
z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016r.
Więcej »
17/2016
z dnia 25 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016r.
Więcej »
18/2016
z dnia 25 marca 2016r. w sprawie zmiany regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Latowicz.
Więcej »
18a/2016
z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016r.
Więcej »
19/2016
z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Latowicz
Więcej »
21/2016
z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 48/2014 Wójta Gminy Latowicz z dnia 25 września 2014r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Latowicz
Więcej »
22/2016
z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2016r.
Więcej »
23/2016
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016 r.
Więcej »
24/2016
z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016r.
Więcej »
25/2016
z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Latowicz
Więcej »
26/2016
z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016r.
Więcej »
27/2016
z dnia 25 maja 2016r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego, który będzie odpowiedzialny za wdrażanie, monitoringi ewaluację "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Latowicz", przyjętego uchwałą IX/49/15 Rady Gminy Latowicz z dnia 15 października 2015r. w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Latowicz", zmienionego uchwałą nr XIV/115/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016r. ws. zmiany Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Latowicz
Więcej »
29/2016
z dnia 7 czerwca 2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016r.
Więcej »
30/2016
z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025
Więcej »
31/2016
z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016r.
Więcej »
32/2016
z dnia 22 czerwca 2016r w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016 r.
Więcej »
33/2016
z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu : " Opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Latowicz" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Funduszy Spójności w ramach programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.
Więcej »
34/2016
z dnia 30 czerwca 2016 r w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016 r.
Więcej »
35/2016
z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016r.
Więcej »
36/2016
z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016 r.
Więcej »
37/2016
z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli Zespołu Szkół w Latowiczu ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Więcej »
38/2016
z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016 r.
Więcej »
39/2016
z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016 r.
Więcej »
40/2016
z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Więcej »
41/2016
z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Latowicz, przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Wężyczyn
Więcej »
42/2016
z dnia 3 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016 r.
Więcej »
44/2016
z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016 r.
Więcej »
45/2016
z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016 r.
Więcej »
46/2016
z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016r.
Więcej »
47/2016
z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016 r.
Więcej »
49/2016
z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016 r.
Więcej »
50/2016
z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016 r.
Więcej »
52/2016
z dnia 12 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016 r.
Więcej »
54/2016
z dnia 20 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Latowicz przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Dębe Małe
Więcej »
55/2016
z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016r.
Więcej »
51/2016
z dnia 10 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu : "Kompetencje na start" nr RPMA.10.01.01-14-39-898/15 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X "Edukacja dla rozwoju regionu " Działania 10.1 "Edukacja ogólna i przedszkolna" Poddziałania 10.1.1. "Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na Lata 2014-2020.
Więcej »
56/2016
z dnia 24 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016 rok
Więcej »
57/2016
z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016 r.
Więcej »
58/2016
z dnia 28 października 2016 r . w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Więcej »
59/2016
z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016 r.
Więcej »
60/2016
z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016 r.
Więcej »
62/2016
z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025
Więcej »
63/2016
z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016 rok
Więcej »
64/2016
z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016 rok
Więcej »
65/2016
z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016 rok
Więcej »
66/2016
z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016 rok
Więcej »
67/2016
z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2016 rok
Więcej »
68/2016
z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie zasad centralizacji rozliczeń VAT w Gminie i jej jednostkach budżetowych
Więcej »
69/2016
z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz 2016
Więcej »
70/2016
z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu : "Przebudowa ulic Rynek i Senatorskiej w Latowiczu (0+003,20-0+651,90)" w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Więcej »
71/2016
z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016 r.
Więcej »
72/2016
z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016 rok
Więcej »
73/2016
z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016
Więcej »licznik odwiedzin: 2648214