logo
logo
Prawo miejscowe » Zarządzenia Wójta Gminy
2018

1/2018
z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Latowicz w roku 2018
Więcej »
3/2018
z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na rok 2018
Więcej »
4/2018
z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2018 rok
Więcej »
5/2018
z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Latowicz.
Więcej »
6/2018
z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Latowicz w roku 2018 oraz ustalenia regulaminu jej pracy
Więcej »
7/2018
z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Latowicz w 2018 r.
Więcej »
8/2018
z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2018 rok
Więcej »
9/2018
z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2018 rok
Więcej »
12/2018
z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Latowicz, przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Wielgolas
Więcej »
13/2018
z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Latowiczu
Więcej »
14/2018
z dnia 13 marca w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2018 rok
Więcej »
15/2018
z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Latowiczu
Więcej »
16/2018
z dnia 23.03.2018 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Latowicz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za 2017 rok.
Więcej »
19/2018
z dnia 23.03.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2018 r.
Więcej »
20/2018
z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2018 rok
Więcej »
21/2018
z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Latowiczu
Więcej »
22/2018
z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku w Urzędzie Gminy Latowicz
Więcej »
23/2018
z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2018 rok
Więcej »
24/2018
z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2018 rok
Więcej »
25/2018
z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2018 rok
Więcej »
26/2018
z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2018 rok
Więcej »
28/2018
z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu " Kultywowanie tradycji muzycznych sołectwa Latowicz poprzez wsparcie dla orkiestry strażackiej " (...)
Więcej »
29/2018
z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenie zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu : "Aktywizacja sportowa mieszkańców Latowicza poprzez wyposażenie boiska gminnego w zaplecze sanitarno - higieniczne"
Więcej »
30/2018
z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2018 rok
Więcej »
31/2018
z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
Więcej »
32/2018
z dnia 1 czerwca 2018 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego
Więcej »
34/2018
z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2018 rok
Więcej »
36/2018
z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu do prowadzenia postępowań w sprawach realizacji rządowego programu "Dobry Start"
Więcej »
37/2018
Więcej »
38/2018
z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie
Więcej »
39/2018
z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2018 rok
Więcej »
40/2018
z dnia 3 lipca w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Latowiczu
Więcej »
41/2018
z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Wiesławie Kosobudzkiej Dyrektorowi Zespołu Szkół w Latowiczu
Więcej »
42/2018
z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Romie Alicji Piłatkowskiej Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie
Więcej »
43/2018
z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Kamionka
Więcej »
44/2018
z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2018 rok
Więcej »
45/2018
z dnia 17 lipca 2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkół w Latowiczu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
46/2018
z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Więcej »
47/2018
z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2018 rok
Więcej »
48/2018
z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu
Więcej »
49/2018
z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu
Więcej »
50/2018
z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/2018 z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu do prowadzenia postępowań w sprawach realizacji rządowego programu "Dobry Start".
Więcej »
51/2018
z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2018
Więcej »
52/2018
z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2018 rok
Więcej »
53/2018
z dnia 1 sierprnia 2018 roku w sprawie upoważnienia referenta ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu Pani Honoraty Nieprzeckiej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych,w tym do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
Więcej »
54/2018
z dnia 1 sierpnia 2018 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu : "przebudowa drogi gminnej 220719W Kamionka - Waliska" (...)
Więcej »
55/2018
z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2018 rok
Więcej »
56/2018
z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Latowicz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za I półrocze 2018 roku.
Więcej »
57/2018
z dnia 30 sierpnia w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2018 r.
Więcej »
58/2018
z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu : "Modernizacja boiska gminnego w Latowiczu" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018" (...)
Więcej »
59/2018
z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu : "Budowa Otwartych Stref Aktywności w Latowiczu i Wielgolesie w celu aktywizacji sportowej i integracji mieszkańców" w ramach "Rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA)" (...)
Więcej »
60/2018
z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Murackiej Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu
Więcej »
61/2018
z dnia 17 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu "Kompetencje na start II" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X (...)
Więcej »
62/2018
z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2018
Więcej »
63/2018
z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2018 rok
Więcej »
64/2018
z dnia 4 października w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2018 rok
Więcej »
65/2018
z dnia 19 października w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na rok 2018
Więcej »
66/2018
z dnia 31 października w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2018 rok
Więcej »
67/2018
z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2018 rok
Więcej »
68/2018
z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.
Więcej »
69/2018
z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028.
Więcej »
70/2018
z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2018 r.
Więcej »
71/2018
z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz ba 2018 r.
Więcej »
72/2018
z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2018 rok
Więcej »
73/2018
z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania pn. "Budowa samorządowego żłobka w Wielgolesie"
Więcej »
74/2018
z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2018 roku
Więcej »
75/2018
z dnia 10 grudnia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Latowicz, przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w miejscowościach Latowicz i Wielgolas
Więcej »
76/2018
z dnia 10 grudnia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Latowicz, przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Latowicz
Więcej »
77/2018
z dnia 11 grudnia w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Żłobka w Wielgolesie
Więcej »licznik odwiedzin: 2648214