logo
logo
Prawo miejscowe » Uchwały Rady Gminy
2013 - 2014

18/14
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Latowicz na 2015 rok
Więcej »
17/14
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Latowicz na 2015 rok
Więcej »
16/14
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie rzecz Gminy Latowicz darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Wielgolas
Więcej »
15/14
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzeni wyborów do organów wykonawczych sołectw na terenie Gminy Latowicz
Więcej »
14/14
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Latowicz
Więcej »
13/14
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia na 2014 rok planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie może być przyznane
Więcej »
12/14
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na terenie Gminy Latowicz
Więcej »
11/14
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholanowych na terenie Gminy Latowicz na 2015 r.
Więcej »
10/14
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023
Więcej »
9-2/14
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Latowicz na rok 2015
Więcej »
9-1/14
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Latowicz na rok 2015
Więcej »
8/14
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023
Więcej »
7/14
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2014 rok
Więcej »
6/14
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałęj
Więcej »
5/14
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawiki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca
Więcej »
4/14
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zborowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
Więcej »
3/14
z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Latowicz
Więcej »
2/14
z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Latowicz
Więcej »
1/14
z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Latowicz
Więcej »
248/14
z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023
Więcej »
247/14
z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz
Więcej »
246/14
z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Latowicz z organizacjami pozarządowymi...
Więcej »
245/14
z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Latowicz
Więcej »
244/14
z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Latowicz na 2015 r.
Więcej »
243/14
z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako polowa obliczenia podatku rolnego na 2015 r.
Więcej »
242/14
z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Latowicz...
Więcej »
241/14
z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie wyrażenienia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości...
Więcej »
240/14
z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023
Więcej »
239/14
z dnia 29 września2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2014 rok
Więcej »
238/14
z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenie warunków...
Więcej »
237/14
z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Latowicz
Więcej »
236/14
z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w Planie Odnowy miejscowości Latowicz na lata 2008-2015
Więcej »
235/14
z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023
Więcej »
234/14
z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2014 rok
Więcej »
233/14
z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przybudowa przydomowych oczyszczalni ścieków ścieków...
Więcej »
232/14
z dnia 29 sierpnia 2014 roku z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa parku w miejscowości Latowicz w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego programem Rozwój obszarów wiejskich na lata 2007-2013.
Więcej »
231/14
z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem zadania: Przebudowa parku w miejscowości Latowicz.
Więcej »
230/2014
z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy Latowicz do Stowarzyszenia ,, Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej ''
Więcej »
229/14
z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 r.
Więcej »
228/14
z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżecie gminy Latowicz na 2014 r.
Więcej »
227/14
z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem zadania:
Więcej »
226/14
z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem zadania:
Więcej »
225/14
z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Latowicz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
Więcej »
224/14
z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Latowicz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.
Więcej »
223/14
z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Wójta Gminy Latowicz za rok 2013.
Więcej »
222/14
z dnia 26 czerwca 2014 r. o przystąpieniu do partnerskiego projektu pt,, Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość'' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Więcej »
221/14
z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Latowicz w sprawie podziału gminy Latowicz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Więcej »
220/14
z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Latowicz w sprawie podziału gminy Latowicz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Więcej »
219/14
z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz
Więcej »
218/14
z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023
Więcej »
217/14
z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2014 r.
Więcej »
216/14
z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej i Gimnazjum wchodzących w skład Zespołu Szkół w Latowiczu
Więcej »
215/14
z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Latowicz na 2014 r.
Więcej »
214/14
z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Więcej »
213/14
z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2014 - 2023
Więcej »
212/14
z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2014 r.
Więcej »
211/14
z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ....
Więcej »
210/14
z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego .....
Więcej »
209/14
z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków WFOŚiGW na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem zadania - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wielgolas - III etap
Więcej »
208/14
z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem zadania - przebudowa drogi .....
Więcej »
207/14
z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Mińskiemu
Więcej »
206/14
z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Więcej »
205/14
z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz
Więcej »
204/14
z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2014
Więcej »
203/13
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Latowicz na 2014 r.
Więcej »
202/12
z dnia 30 grudnia 2013 r.w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Latowicz na 2014 r.
Więcej »
201/13
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Więcej »
200/13
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Latowicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
Więcej »
199/13
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia na 2014 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i formy kształcenia na które dofinansowanie może być przyznane
Więcej »
198/13
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Latowicz na rok 2014
Więcej »
197/13
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
Więcej »
196/13
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023
Więcej »
195/13
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Latowicz na rok 2014
Więcej »
194/13
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie Gminy Latowicz, które nie wygasają z końcem 2013 r.
Więcej »
193/13
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2013 - 2022
Więcej »
192/13
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2013
Więcej »
191/13
z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Latowicz.
Więcej »
190/13
z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Latowicz na 2014 r.
Więcej »
189/13
z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2014 r.
Więcej »
188/13
z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2013
Więcej »
187/13
z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2013.
Więcej »
186/13
Latowicz z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Latowicz.
Więcej »
185/13
z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkól podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Latowicz
Więcej »
184/13
z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie poboru opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie wynagrodzenia za inkaso
Więcej »
183/13
z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Latowicz do partnerskiego z Gminą Cegłów projektu pod nazwą Kompleksowa rekultywacja gminnych wysypisk odpadów w miejscowości Woźbin i Latowicz - Rozstanki
Więcej »
182/13
z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2013
Więcej »
181/13
z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2013
Więcej »
180/13
z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem zadania - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas
Więcej »
179/13
z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/129/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
Więcej »
178/13
z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Dębe Małe
Więcej »
177/13
z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Latowicz
Więcej »
176/13
z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013
Więcej »
175/13
z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem zadania - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budziska
Więcej »
174/13
z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2013
Więcej »
173/13
z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2013 r.
Więcej »
172/13
z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Latowicz
Więcej »
171/13
z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Latowicz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok
Więcej »
170/13
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Latowicz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok
Więcej »
169/13
z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Wójta Gminy Latowicz za rok 2012
Więcej »
168/13
z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Latowicz na 2013 rok.
Więcej »
167/13
z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz, stanowiącej własność Gminy Latowicz.
Więcej »
166/13
z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Latowicz.
Więcej »
165/13
z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dębem Małym w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie.
Więcej »
164/13
z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2013
Więcej »
163/13
z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2013.
Więcej »
162/13
z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1316W Parysów-Latowicz od km 9+211 do km 10+361
Więcej »
161/13
z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Mińskiego w postaci realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi powiatowej Latowicz
Więcej »
160/13
z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego polegającej na opracowaniu dokumentacji technicznej na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 802 na odcinku od km 19+940 do km 21+584 w miejscowości Wielgolas
Więcej »
159/13
z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego polegającej na opracowaniu dokumentacji technicznej na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 802 na odcinku od km 24+565 do km 25+867 w miejscowości Latowicz
Więcej »
158/13
z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie wydatków związanych z wykonaniem zadania: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach Gminy Latowicz
Więcej »
157/13
z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie wydatków związanych z wykonaniem zadania: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Latowicz i Wielgolas wraz z zakupem i montażem aparatury do pomiaru zwierciadła wody w studniach Stacji Uzdatniania Wody w Chyżynach
Więcej »
156/13
z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2013
Więcej »
155/13
z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2013
Więcej »
154/13
z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/135/13 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Latowicz na rok 2013
Więcej »
153/13
z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/147/13 Rady Gminy Latowicz z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2013
Więcej »
152/13
z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Latowicz Nr XX/146/13 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2013 r.
Więcej »
151/13
z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Latowicz
Więcej »
150/13
z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie podziału Gminy Latowicz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Więcej »
149/13
z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dębem Małym w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielogolesie
Więcej »
148/13
z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Więcej »
147/13
z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2013
Więcej »
146/13
z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2012
Więcej »licznik odwiedzin: 2648214