logo
logo
Prawo miejscowe » Uchwały Rady Gminy
2015 - 2016

19/15
z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2015 rok
Więcej »
20/15
z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023
Więcej »
21/15
z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia na rok 2015 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli...
Więcej »
22/15
z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wystąpienia Gminy Latowicz ze Stowarzyszenia "Kapitał-Praca-Rozwój."
Więcej »
23/15
z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Latowicz do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej
Więcej »
24/15
z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej wyborów sołtysa sołectwa Kamionka
Więcej »
25/15
z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia Przez Gminę Latowicz z Gminami Cegłów, Jakubów, Siennica w sprawie wspólnego przeprowadzania postępowania przetargowego na dokumentację projektową modernizacji systemów grzewczych, w których będzie spalana biomasa
Więcej »
26/15
z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Latowicz na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do określenia tych kryteriów.
Więcej »
27/15
z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Gminy Latowicz we wspólności nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Więcej »
28/15
z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi zwierząt na terenie Gminy Latowicz na 2015 rok
Więcej »
29/15
z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Latowicz na 2015 rok
Więcej »
30/15
z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2023
Więcej »
31/15
z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Latowicz
Więcej »
32/15
z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2015 rok.
Więcej »
33/15
z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Więcej »
34/15
z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2015 rok.
Więcej »
35/15
z dnia 30 kwietnia 2015 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2023
Więcej »
36/15
z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie : udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego
Więcej »
37/15
Z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek ...
Więcej »
38/15
Z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Latowicz.
Więcej »
39/15
Z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie wyrażania zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Wielgolas, stanowiących własność Gminy Latowicz.
Więcej »
40/15
Z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Wójta Gminy Latowicz za rok 2014.
Więcej »
41/15
Z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Latowicz wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2014r.
Więcej »
42/15
Z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Latowicz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
Więcej »
43/15
Z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2015.
Więcej »
44/15
Z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2015-2023.
Więcej »
45/15
Z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Latowicz.
Więcej »
46/15
Z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozw3oju Gminy Latowicz na lata 2015-2025.
Więcej »
47/15
Z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2015 rok.
Więcej »
48/15
Więcej »
49/15
Z dnia 15 Października w sprawie uchwalenia Programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Latowicz.
Więcej »
50/15
Z dnia 15 października 2015r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej .
Więcej »
51/15
Z dnia 15 października 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego.
Więcej »
52/15
Z dnia 15 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2015 rok.
Więcej »
53/15
Z dnia 15 października 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023.
Więcej »
54/2015
z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Latowicz
Więcej »
55/15
z dnia 9 grudnia w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych których właścicielem jest Gmina Latowicz
Więcej »
56/15
z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz.
Więcej »
57/15
z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Latowicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
Więcej »
58/12
z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Latowicz na lata 2016
Więcej »
59/15
z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Więcej »
60/12
z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2015.
Więcej »
61/15
z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2015
Więcej »
62/15
z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Więcej »
63/15
z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2016 r.
Więcej »
64/15
z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Latowicz na 2016 r.
Więcej »
65/15
z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Latowicz.
Więcej »
66/15
z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zasad ustalania i wysokości, poboru oraz terminów płatności dziennych stawek opłaty targowej.
Więcej »
67/15
z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Diagnozy zapotrzebowania zespołów edukacyjnych z terenu Gminy Latowicz na wsparcie z EFS w ramach Osi 10 Edukacja dla rozwoju regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014
Więcej »
68/15
z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Latowicz w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Latowicz na 2016 r.
Więcej »
69/15
z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Latowicz
Więcej »
71/15
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2015
Więcej »
72/15
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2015 - 2023
Więcej »
73/15
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu wydatków w budżecie Gminy Latowicz na rok 2015, które nie wygasają z końcem 2015 roku
Więcej »
74/15
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2016
Więcej »
75/15
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie WPF na lata 2016 - 2021
Więcej »
76/15
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
Więcej »
77/15
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
Więcej »
78/15
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Latowicz na lata 2015 - 2025
Więcej »
79/15
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Latowicz na lata 2016 - 2020"
Więcej »
80/15
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2016
Więcej »
81/15
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2016 rok
Więcej »
82/16
z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Wężyczyn stanowiącej własność Gminy Latowicz
Więcej »
83/16
z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2016
Więcej »
84/16
z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2016 - 2021
Więcej »
85/16
z dnia 17 marca 2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016 rok.
Więcej »
86/16
z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021.
Więcej »
87/16
z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, dla których organem prowadzącym jest gmina Latowicz, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Więcej »
88/16
z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie ustalenia na rok 2016 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie może być przyznawane.
Więcej »
89/16
z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Więcej »
90/16
z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018.
Więcej »
91/16
z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Borówek.
Więcej »
92/16
z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Budy Wielgoleskie
Więcej »
93/16
z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Budziska
Więcej »
94/16
z dnia 17 marca 201. roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chyżyny
Więcej »
95/16
z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dąbrówka.
Więcej »
96/16
z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie statutu sołectwa Dębe Małe.
Więcej »
97/16
z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Generałowo.
Więcej »
98/16
z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gołełąki.
Więcej »
99/16
z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kamionka.
Więcej »
100/16
z dnia 17 marca w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Latowicz Rejon I.
Więcej »
101/16
z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Latowicz Rejon II.
Więcej »
102/16
z dnia 17 2016 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Latowicz Rejon III.
Więcej »
103/16
z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Oleksianka.
Więcej »
104/16
z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Redzyńskie.
Więcej »
105/16
z dnia 17 marca 216 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stawek.
Więcej »
106/16
z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Strachomin.
Więcej »
107/16
z dnia 17 marca w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Transbór.
Więcej »
108/16
z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Waliska.
Więcej »
109/16
z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wężyczyn
Więcej »
110/16
z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wielgolas
Więcej »
111/16
z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego na terenie gminy Latowicz.
Więcej »
112/16
z dnia 24 maja 2016r. uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy i nauczyciela wspomagającego oraz doradcy zawodowego, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Latowicz.
Więcej »
113/16
z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016 rok.
Więcej »
115/16
z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Latowicz.
Więcej »
116/16
z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania " Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Latowicz na lata 2016-2023"
Więcej »
117/16
z dnia 24 maja 2016r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Mińskiemu
Więcej »
118/16
z dnia 24 maja 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Wężyczyn stanowiącej własność Gminy Latowicz.
Więcej »
119-138/16
z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Latowicz
Więcej »
114/16
z dnia 24 maja 2016r w zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025r.
Więcej »
139/16
z dnia 27 czerwca 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Latowicz
Więcej »
140/16
z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Wójta Gminy Latowicz za rok 2015
Więcej »
141/16
z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Latowicz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok
Więcej »
142/16
z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Latowicz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok
Więcej »
143/16
z dnia 27 czerwca 2016 rok w sprawie sprostowania błędów w uchwale Nr XIV/113/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016 rok
Więcej »
144/16
z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadania : " Przebudowa drogi gminnej Budziska-Gózd"
Więcej »
145/16
z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania : " Projekt budowy targowiska w Latowiczu."
Więcej »
146/16
z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadania : " Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Rynek i Senatorskiej w Latowiczu."
Więcej »
147/16
z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Więcej »
148/16
w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016 rok
Więcej »
149/16
z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025
Więcej »
150/16
z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Latowicz
Więcej »
151/16
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Więcej »
152/16
z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie określenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemnik o określonej pojemności
Więcej »
153/16
z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Więcej »
154/16
z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
Więcej »
155/16
z dnia 7 września 2016r. w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. " Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w gminach Cegłów, Mrozy Siennica, Latowicz, Kałuszyn."
Więcej »
156/16
z dnia 7 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016 rok
Więcej »
157/16
z dnia 7 września 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025
Więcej »
158/16
z dnia 7 września 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Latowicz
Więcej »
159/16
z dnia 7 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Latowicz, położonej w miejscowości Latowicz na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu
Więcej »
160/16
z dnia 7 września 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie wynagrodzenia za inkaso
Więcej »
161/16
z dnia 7 października 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Latowicz na lata 2016-2023.
Więcej »
162/16
z dnia 7 października 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Latowicz
Więcej »
163/16
z dnia 7 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016 rok
Więcej »
164/16
z dnia 7 października w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025
Więcej »
165/16
z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Latowicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
Więcej »
166/16
z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia na rok 2016 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli orz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie może być przyznawane
Więcej »
167/16
z dnia 2 grudnia w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Więcej »
168/16
z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016 rok
Więcej »
169/16
z dnia 2 grudnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025
Więcej »
170/16
z dnia 2 grudnia w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok.
Więcej »
171/16
z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Latowicz na 2017 r.
Więcej »
172/16
z dnia 2 grudnia 2016 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Latowicz
Więcej »
173/16
z dnia 2 grudnia 2016 w sprawie opłaty prolongacyjnej
Więcej »
174/16
z dnia 2 grudnia 2016 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Latowicz we współwłasności nieruchomości położonych w miejscowości Oleksianka
Więcej »
175/16
z dnia 2 grudnia 2016 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz stanowiącej własność Gminy Latowicz
Więcej »
176/16
z dnia 2 grudnia 2016 r w sprawie ustalenia na terenie gminy Latowicz liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
Więcej »
177/16
z dnia 30 grudnia 2016 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat oraz określenie warunków całkowitego zwolnienia z opłat w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Latowicz
Więcej »
178/16
z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2016 rok
Więcej »
179/16
z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025
Więcej »
180/16
z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Latowicz na rok 2017
Więcej »
181/16
z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023
Więcej »
182/16
z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu wydatków w budżecie Gminy Latowicz na rok 2016, które nie wygasają z końcem 2016 roku
Więcej »
183/16
z dnia 30 grudnia w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Latowicz na rok 2017
Więcej »
184/16
z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Latowicz na rok 2017
Więcej »
185/16
z dnia 30 grudnia w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Latowicz nieruchomości położonej w miejscowości Wielgolas
Więcej »
186/16
z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Latowicz do stowarzyszenia "Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej"
Więcej »
187/16
z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Latowicz na lata 2016-2023
Więcej »
188/16
z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Latowicz na 2017 rok
Więcej »
189/16
z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Latowicz na 2017 rok
Więcej »licznik odwiedzin: 2648214