logo
logo
Prawo miejscowe » Uchwały Rady Gminy
2003 - 2004

23/03
z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2003 r.
Więcej »
24/03
z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie przekształcenia Publicznego Gimnazjum w Latowiczu
Więcej »
25/03
z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Latowiczu
Więcej »
26/03
z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Wielgolesie
Więcej »
27/03
z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Gminego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Latowicz na 2003 rok
Więcej »
28/03
z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zmian w budżencie gminy Latowicz na 2003 r.
Więcej »
29/03
z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2003 zobowiązania na realizację zadania pn: ,,Wykonanie modernizacji systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Latowicz finansowanej wyłącznie z oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i oszczędności w kosztach eksploatacji systemu po przeprowadzeniu modernizacji oraz zapewnienie konserwacji systemu oświetlenia w okresie trzech lat"
Więcej »
30/03
z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2002 Rady Gminy w Latowiczu z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego na 2003 r. na terenie gminy Latowicz
Więcej »
31/03
z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych w miejscowości Oleksianka stanowiących własność Gminy Latowicz
Więcej »
32/03
z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych w miejscowości Waliska stanowiących własność Gminy Latowicz
Więcej »
33/03
z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Latowicz liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
Więcej »
34/03
z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Latowicz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Więcej »
35/03
z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Wójta Gminy Latowicz za rok 2002
Więcej »
36/03
z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Latowicz za 2002 r.
Więcej »
37/03
z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem ,,Budowy SUW Chyżyny oraz I etapu wodociągu z przyłączami"
Więcej »
38/03
z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatków związanych z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Latowiczu
Więcej »
39/03
z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatków związanych z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy w Latowiczu
Więcej »
40/03
z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2003 r.
Więcej »
41/03
z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Latowicz
Więcej »
42/03
z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół na terenie Gminy Latowicz
Więcej »
43/03
z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego gminy
Więcej »
44/03
z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych w miejscowości Dębe Małe stanowiących własność Gminy Latowicz
Więcej »
45/03
z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju Gminy Latowicz
Więcej »
46/03
z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2003 r.
Więcej »
47/03
z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Gospodarki Ściekowej Gminy Latowicz
Więcej »
48/03
z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie przystąpienia do utworzenia Związku Gmin Doliny Świdra
Więcej »
49/03
z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Doliny Świdra
Więcej »
50/03
z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na okres kadencji 2004 - 2008
Więcej »
51/03
z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie odwołania Jerzego Papińskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Latowicz
Więcej »
52/03
z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Latowicz
Więcej »
53/03
z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół w Latowiczu
Więcej »
54/03
z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół w Wilgolesie
Więcej »
55/03
z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia ceny wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowiących własność gminy Latowicz
Więcej »
56/03
z dnia 25 sierpnia 2003 r. o wprowadzeniu zmian w uchwale Nr VIII/47/2003 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Gospodarki Ściekowej Gminy Latowicz
Więcej »
57/03
z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w miejscowości Budy Wielgoleskie stanowiącej własność Gminy Latowicz
Więcej »
58/03
z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2003r.
Więcej »
59/03
z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie wyboru ławników sądowych do Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim na okres kadencji 2004
Więcej »
60/03
z dnia 15 września 2003 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Latowicz
Więcej »
61/03
z dnia 15 września 2003 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem ,,Budowy sieci wodociągowej z przyłączami w m. Wielgolas
Więcej »
62/03
z dnia 15 września 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2003 rok
Więcej »
63/03
z dnia 15 września 2003 r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz składu osobowego komisji Rolnictwa Rady Gminy Latowicz
Więcej »
64/03
z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego LEX. I. 0911/73/03 z dnia 29 września 2003 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr. X/55/2003 Rady Gminy Latowicz z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia ceny wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowiących własność gminy Latowicz
Więcej »
65/03
z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2003 rok
Więcej »
66/03
z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Latowicz
Więcej »
67/03
z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Wielgolesie
Więcej »
68/03
z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia na terenie gminy Latowicz średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r. ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2004 r.
Więcej »
69/03
z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia wysokości stawek, zasad poboru oraz zwolnień z podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Latowicz na 2004 r.
Więcej »
70/03
z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zasad ustalania i wysokości, poboru oraz terminów płatności dziennych stawek opłaty targowej
Więcej »
71/03
z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek, zwolnień, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności podatku od posiadania psów na 2004 r.
Więcej »
72/03
z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Więcej »
73/03
z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego na 2004 rok na terenie gminy Latowicz
Więcej »
74/03
z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2003 rok
Więcej »
75/03
z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości w miejscowości Oleksianka stanowiącej własność Gminy Latowicz
Więcej »
76/03
z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2003 rok
Więcej »
77/03
z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Latowicz na 2004 rok
Więcej »
78/03
z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Latowicz na 2004 rok
Więcej »
79/04
z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Latowicz na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Budach Wielgoleskich na cele publiczne
Więcej »
80/04
z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie zbycia nieruchomości w miejscowości Kamionka stanowiącej własność Gminy Latowicz
Więcej »
81/04
z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia procedury wyboru banku dla obsługi gminy Latowicz
Więcej »
82/03
z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Latowicz
Więcej »
83/04
z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Latowicz na 2004 rok
Więcej »
84/04
z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004
Więcej »
85/04
z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty do zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem ,,Budowy sieci wodociągowej z przyłączmi w m.: Chyżyny (II etap), Transbór (I etap), Borówek
Więcej »
86/04
z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty do zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem
Więcej »
87/04
z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem
Więcej »
88/04
z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem
Więcej »
89/04
z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem
Więcej »
90/04
z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem
Więcej »
91/04
z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Latowicz
Więcej »
92/04
z dnia 28 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/69/03 Rady Gminy Latowicz z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia wysokości stawek, zasad poboru oraz zwolnień z podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Latowicz na 2004r.
Więcej »
93/04
z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/85/04 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty do zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem ,,Budowy sieci wodociągowej z przyłączami w m.: Chyżyny (II etap), Transbór (I etap), Borówek"
Więcej »
94/04
z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem ,,Budowy sieci wodociągowej z przyłączami w m.: Chyżyny (II etap), Transbór (I etap), Borówek"
Więcej »
95/04
z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/85/04 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty do zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem ,,Budowy sieci wodociągowej z przyłączami w m.: Chyżyny (II etap), Transbór (I etap), Borówek"
Więcej »
96/04
z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem ,,Budowy sieci wodociągowej z przyłączami w m.: Transbór (II etap), Budy Wielgoleskie"
Więcej »
97/04
z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2004 r.
Więcej »
98/04
z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Wójta Gminy Latowicz na rok 2003
Więcej »
99/04
z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Latowicz za 2003 r.
Więcej »
100/04
z dnia 24 maja 2004 roku zmieniająca uchwałę Nr XVI/93/2004 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 kwietnia 2004 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/85/04 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty do zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem
Więcej »
101/04
z dnia 24 maja 2004 roku zmieniająca uchwałę Nr XVI/95/2004 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 kwietnia 2004 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/86/2004 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty do zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem
Więcej »
102/04
z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/87/04 Rady Gminy Latowicz z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem
Więcej »
103/04
z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2004 rok
Więcej »
104/04
z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie stanowiska Rady Gminy Latowicz w sprawie zmiany ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Więcej »
105/04
z dnia 08 lipca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2004 rok.
Więcej »
106/04
z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/87/04 Rady Gminy Latowicz z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem ,,Budowy sieci wodociągowej z przyłączami w m.: Strachomin, Oleksianka"
Więcej »
107/04
z dnia 8 lipca 2004 roku zmienijąca uchwałę Nr XV/88/04 Rady Gminy w Latowiczu z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie ...
Więcej »
108/04
z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XV/89/04 Rady Gminy w Latowiczu z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem
Więcej »
109/04
z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem
Więcej »
110/04
z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem
Więcej »
111/04
z dnia 8 lipca 2004 roku Załącznik do uchwały Nr XVIII/111/2004
Więcej »
112/04
z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Doliny Świdra
Więcej »
113/04
z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolanych na terenie gminy Latowicz
Więcej »
114/04
z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm. ) pedagogów, psychologów oraz nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, dla których organem prowadzącym jest Gmina Latowicz
Więcej »
115/04
z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie dożywiania uczniów w szkołach
Więcej »
116/04
z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2004 rok
Więcej »
117/04
z dnia 15 października 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Mariana Ośko
Więcej »
118/04
z dnia 15 października 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2004 rok
Więcej »
119/04
z dnia 15 pażdziernika 2004 r. w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu gminy
Więcej »
120/04
z dnia 15 października 2004 roku w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości w miejscowości Dębe Małe stanowiącej własność Gminy Latowicz
Więcej »
121/04
z dnia 15 października 2004 roku w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości w miejscowości Transbór stanowiącej własność Gminy Latowicz
Więcej »
122/04
z dnia 15 października 2004 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz
Więcej »
123/04
z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie zmiany składu osobowego komisji Rewizyjnej oraz składu osobowego komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Latowicz
Więcej »
124/04
z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2004 rok
Więcej »
125/04
z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie zbycia niezabudowanych nieruchomości w miejscowości Dębe Małe stanowiących własność Gminy Latowicz
Więcej »
126/04
z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie zbycia niezabudowanych nieruchomości w miejscowości Stawek stanowiących własność Gminy Latowicz
Więcej »
127/04
z dnia 30 listopada 2004 roku zmieniająca uchwałę Nr XVIII/112/2004 Rady Gminy Latowicz z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Doliny Świdra
Więcej »
128/04
z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie obniżenia na terenie gminy Latowicz średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r. ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2005 r.
Więcej »
129/04
z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie określenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Latowicz na 2005 r.
Więcej »
130/04
z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Więcej »
131/04
z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005 obowiązujących na terenie Gminy Latowicz
Więcej »
132/04
z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia zasad ustalania i wysokości, poboru oraz terminów płatności dziennych stawek opłaty targowej
Więcej »
133/04
z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego na 2005 rok na terenie gminy Latowicz
Więcej »
134/04
z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek, zwolnień, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności podatku od posiadania psów na 2005 r.
Więcej »
135/04
z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Latowicz z organizacjami pozarządowymi i z innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 r.
Więcej »
136/04
z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2004 rok
Więcej »
137/04
z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu wydatków w budżecie gminy Latowicz na rok 2004, które nie wygasają z końcem 2004 roku
Więcej »
138/04
z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem
Więcej »
139/04
z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem
Więcej »
140/04
z dnia 30 grudnia 2004r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/129/04 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie określenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Latowicz na 2005 r.
Więcej »
141/04
z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin
Więcej »
142/04
z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu
Więcej »
143/04
z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
Więcej »
144/04
z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Latowicz na 2005 rok
Więcej »
145/04
z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Latowicz na 2005 rok
Więcej »licznik odwiedzin: 2648214