logo
logo
Prawo miejscowe » Uchwały Rady Gminy
2011 - 2012

145/12
z dnia 28 grudnia 2012 r., w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Latowicz na 2013 rok.
Więcej »
144/12
z dnia 28 grudnia 2012 r., w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Latowicz na 2013 rok
Więcej »
143/12
z dnia 28 grudnia 2012 r., w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Latowicz.
Więcej »
142/12
z dnia 28 grudnia 2012 r., w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Latowicz
Więcej »
141/12
z dnia 28 grudnia 2012 roku, w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Latowicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
Więcej »
140/12
z dnia 28 grudnia 2012 roku, w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Latowicz na rok 2013.
Więcej »
139/12
z dnia 28 grudnia 2012 roku, w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Latwoicz na 2013 rok
Więcej »
138/12
z dnia 28 grudnia 2012 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Latowicz i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez własciciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpoadami komunalnymi
Więcej »
137/12
z dnia 28 grudnia 2012 r., w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Latowicz
Więcej »
136/12
z dnia 28 grudnia 2012 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022
Więcej »
134/12 i 135/12
z dnia 28 grudnia 2012 r., w sprawie ustalenia na 2013 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie może być przyznane - z dnia 28 grudnia 2012 r., w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2013
Więcej »
133/12
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wydatków w budżecie Gminy Latowicz, które nie wygasaja z końcem 2012 roku.
Więcej »
132/12
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2012-2022
Więcej »
131/13
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2012 r.
Więcej »
130/12
z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Więcej »
129/12
z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
Więcej »
128/12
z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Więcej »
127/12
z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca
Więcej »
126/12
z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Więcej »
125/12
z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 obowiązujących na terenie Gminy Latowicz
Więcej »
124/12
z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Latowicz na 2013 r.
Więcej »
123/12
z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2013 r.
Więcej »
122/12
z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Więcej »
121/12
z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz
Więcej »
120/12
z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2012
Więcej »
119/12
z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2012
Więcej »
118/12
z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Latowicz
Więcej »
117/12
z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmian w Planie Odnowy Miejscowości Latowicz na lata 2008
Więcej »
116/12
z dnia 30 października 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 w zakresie budowy chodnika
Więcej »
115/12
z dnia 30 października 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Latowiczu na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego
Więcej »
114/12
z dnia 30 października 2012 r. w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2012
Więcej »
113/12
z dnia 30 października 2012 r. w sprawie 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2012
Więcej »
112/12
z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Więcej »
111/12
z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Latowicz
Więcej »
110/12
z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Latowicz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Więcej »
109/12
z dnia 30 października 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Latowicz
Więcej »
108/12
z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Latowicz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Więcej »
107/12
z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Latowicz ne cele publiczne nieruchomości położonej w miejscowości Wielgolas
Więcej »
106/12
z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2012 - 2022
Więcej »
105/12
z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2012 r.
Więcej »
104/12
z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Latowicz na lata 2012 - 2022
Więcej »
103/12
z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2012 r.
Więcej »
102/12
z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawiezaciągnięcia długoterminowej pozyczki ze środków WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wielgolas - I etap.
Więcej »
101/12
z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie i zawarcie przez Gminę Latowicz z Powiatem Mińskim i z innymi gminami z terenu Powiatu Mińskiego porozumienia w sprawie wspólnego prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej
Więcej »
100/12
z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Latowicz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.
Więcej »
99/12
z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Latowicz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r.
Więcej »
68/12
z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2012 - 2020
Więcej »
67/12
z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2012 r.
Więcej »
96/12
z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Latowicz za rok 2011
Więcej »
95/12
z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz, stanowiącej własność Gminy Latowicz
Więcej »
94/12
z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Latowicz na 2012 r.
Więcej »
93/12
z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz
Więcej »
92/12
z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie herbu, flagi i pieczęci Gminy Latowicz
Więcej »
91/12
z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2012-2020
Więcej »
90/12
z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2012
Więcej »
89/12
z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2012 - 2020
Więcej »
88/12
z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2012 r.
Więcej »
87/12
z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Małe stanowiacej własność Gminy Latowicz
Więcej »
86/12
z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wyrazenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Więcej »
85/12
z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2012 - 2020
Więcej »
84/12
z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2012 r.
Więcej »
83/12
z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków WFOŚiGW w Warszawie na finansowanie wydatków związanych z wykonaniem zadania Budowa przydomowych oczyszcalni ścieków we wsiach Gminy Latowicz - II etap
Więcej »
82/11
z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Latowicz na 2012 rok
Więcej »
81/11
z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Latowicz na 2012 rok
Więcej »
80/11
z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Latowicz na odcinku km 27+403 - km 27+635"
Więcej »
79/11
z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Więcej »
78/11
z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wielgolas
Więcej »
77/11
z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Latowicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie
Więcej »
76/11
z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz
Więcej »
75/11
z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia na 2012 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoly wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie może być przyznane
Więcej »
74/11
z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2012 rok
Więcej »
73/11
z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2012 - 2020
Więcej »
72/11
z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2012
Więcej »
71/11
z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Latowicz na rok 2012
Więcej »
70/11
z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Latowicz na 2012 rok
Więcej »
69/11
z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu wydatków w budżecie Gminy Latowicz na rok 2011, które nie wygasają z końcem 2011 roku
Więcej »
68/11
z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2011 - 2017
Więcej »
67/11
z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przekształcenia zaciągniętej pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie w pożyczkę długoterminową
Więcej »
66/11
z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2011 rok
Więcej »
65/11
z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały zebrania wiejskiego
Więcej »
64/11
z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić bedzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Więcej »
63/11
z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Latowicz
Więcej »
62/11
z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Latowicz na lata 2011 - 2015
Więcej »
61/11
z dnia 10 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 obowiązujących na terenie Gminy Latowicz
Więcej »
60/11
z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Latowicz na 2012 r.
Więcej »
59/11
z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2012 r.
Więcej »
58/11
z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Progniozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2011 - 2017
Więcej »
57/11
z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2011 r.
Więcej »
56/11
z dnia 13 września 2011 roku w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim na okres kadencji 2012 - 2015
Więcej »
55/11
z dnia 13 września 2011 roku w sprawie ustalenia na terenie gminy Latowicz liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
Więcej »
54/11
z dnia 13 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Latowicz na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Latowiczu
Więcej »
53/11
z dnia 13 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Latowicz nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz
Więcej »
52/11
z dnia 13 września 2011 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków WFOŚiGW w Warszawie na finansowanie wydatków związanych z wykonaniem zadania: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielgolas - I etap.
Więcej »
51/11
z dnia 13 września 2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2011-2017
Więcej »
50/11
z dnia 13 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2011 r.
Więcej »
49/11
z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 r.
Więcej »
48/11
z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Latowicz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r.
Więcej »
47/11
z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Wójta Gminy Latowicz za rok 2010.
Więcej »
46/11
z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Latowicz.
Więcej »
45/11
z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na okres kadencji 2012 - 2015
Więcej »
44/11
z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Więcej »
43/11
z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Latowicz na lata 2011
Więcej »
42/11
z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2011
Więcej »
41/11
z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2011.
Więcej »
40/11
z dnia 7 czerwca 2011 r.w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ustawy
Więcej »
39/11
z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski.
Więcej »
38/11
z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2011 - 2017
Więcej »
37/11
z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem zadania: Wymiana sieci wodociągowej żeliwnej wraz z przyłączami w miejscowości Latowicz.
Więcej »
36/11
z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2011.
Więcej »
35/11
z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu.
Więcej »
34/11
z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola działającego w ramach Zespołu Szkół w Latowiczu.
Więcej »
33/11
z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Więcej »
32/11
z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2011
Więcej »
31/11
z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2011.
Więcej »
30/11
z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem zadania: Wymiana sieci wodociągowej żeliwnej wraz z przyłączami w miejscowości Latowicz.
Więcej »
29/11
z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/130/04 Rady Gminy w Latowiczu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Więcej »
28/11
z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/208/10 Rady Gminy Latowicz z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Latowicz na 2011 r.
Więcej »
27/11
z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia przyznawania diety przewodniczącym organów wykonawczych sołectw na terenie Gminy Latowicz.
Więcej »
26/11
z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Latowicz.
Więcej »
25/11
z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Więcej »
24/11
z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego gminy.
Więcej »
23/11
z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Oleksianka stanowiącej własność Gminy Latowicz.
Więcej »
22/11
z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2011
Więcej »
21/11
z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu ze środków Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem zadania: Przebudowa drogi gminnej Oleksianka Strachomin III etap
Więcej »
20/11
z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem zadania: Przebudowa drogi w miejscowości Latowicz ul. Grundowa I etap
Więcej »
19/11
z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielgolas II etap
Więcej »
18/11
z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2011 r.
Więcej »licznik odwiedzin: 2648214