logo
logo
Prawo miejscowe » Uchwały Rady Gminy
2007

23/07
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Redzyńskim
Więcej »
24/07
z dnia 7 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stałej opłaty za pobyt dzieci w Gminnym Przedszkolu działającym w ramach Zespołu Szkół w Latowiczu
Więcej »
25/07
z dnia 07.02.2007 r.w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Więcej »
26/07
z dnia 07.02.2007 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających Gminie Latowicz lub jej jednostkom organizacyjnym
Więcej »
27/07
z dnia 07.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007
Więcej »
28/07
z dnia 07.02.2007 r. w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie granic Obszaru Metropolitarnego Warszawy
Więcej »
29/07
z dnia 07.02.2007 r. w sprawie zbycia niezabudowanych nieruchomości w miejscowości Latowicz stanowiących własność Gminy Latowicz
Więcej »
30/07
z dnia 07.02.2007 r. w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą "Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza"
Więcej »
31/07
z dnia 29.03.2007 r. w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy Latowicz o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Latowicz oświadczenia lustracyjnego
Więcej »
32/07
z dnia 29.03.2007 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Latowicz w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Latowicz
Więcej »
33/07
z dnia 29.03.2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2007 rok
Więcej »
34/07
z dnia 29.03.2007 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem "Budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz - III etap"
Więcej »
35/07
z dnia 29.03.2007 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Latowicz, samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego
Więcej »
36/07
z dnia 29.03.2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w miejscowości Wielgolas stanowiącej własność Gminy Latowicz
Więcej »
37/07
z dnia 29.03.2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Krystyny i Stanisława Piekarskich na działalność Wójta Gminy Latowicz
Więcej »
38/07
z dnia 06.04.2007 r. w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Redzyńskim
Więcej »
39/07
z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Wójta Gminy Latowicz za rok 2006
Więcej »
40/07
z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Latowicz za 2006 rok
Więcej »
41/07
z dnia 31 maja 2007r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2007 rok
Więcej »
42/07
z dnia 31 maja 2007r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem zadania "Wymiana części żeliwnej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Latowicz - I etap ul. Św. Ducha"
Więcej »
43/07
z dnia 31 maja 2007r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem zadania pn:"Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz"
Więcej »
44/07
z dnia 31 maja 2007r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem zadania pn:,,Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Latowicz: Ośrodek zdrowia w Latowiczu, Ośrodek zdrowia w Wielgolesie, Posterunek Policji w Latowiczu"
Więcej »
45/07
z dnia 31 maja 2007r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Latowiczu
Więcej »
46/07
z dnia 3 sierpnia 2007r. w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru likwidacji Szkoły Filarnej w Redzyńskim
Więcej »
47/07
z dnia 3 sierpnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/45/07 Rady Gminy Latowicz z dnia 31 maja 2007r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Latowiczu
Więcej »
48/07
z dnia 3 sierpnia 2007r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Latowiczu
Więcej »
49/07
z dnia 3 sierpnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2007 rok
Więcej »
50/07
z dnia 3 sierpnia 2007r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na okres kadencji 2008-2011
Więcej »
51/07
z dnia 24 sierpnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Latowiczu
Więcej »
52/07
z dnia 24 sierpnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowortnej w Latowiczu
Więcej »
53/07
z dnia 24 sierpnia 2007r. w sprawie wyboru ławników sądowych do Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim na okres kadencji 2008-2011
Więcej »
54/07
z dnia 24 sierpnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2007r.
Więcej »
55/07
z dnia 24 sierpnia 2007r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem zadania pn: ,,Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Latowicz: Ośrodek Zdrowia w Latowiczu, Ośrodek Zdrowia w Wielgolesie, Posterunek Policji w Latowiczu"
Więcej »
56/07
z dnia 13 września 2007r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem zadania pn: ,,Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz"
Więcej »
57/07
z dnia 13 września 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2007r.
Więcej »
58/07
z dnia 13 wrzesnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programu Gospodarki Ściekowej Gminy Latowicz
Więcej »
59/07
z dnia 30 października 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem zadania pn: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Latowicz: Ośrodek Zdrowia w Latowiczu, Ośrodek Zdrowia w Wielgolesie, Posterunek Policji w Latowiczu"
Więcej »
60/07
z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem zadania pn: "Termomodernizacja budynków ośrodeka zdrowia w Latowiczu, ośrodeka zdrowia w Wielgolesie oraz roboty remontowe zewnętrzne i roboty wewnętrzne"
Więcej »
61/07
z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2007 rok
Więcej »
62/07
z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Latowicz
Więcej »
63/07
z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Latowicz
Więcej »
64/07
z dnia 30 października 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Latowicz
Więcej »
65/07
z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2007 rok
Więcej »
66/07
z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2008 r.
Więcej »
67/07
z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieuchomości położonych na terenie gminy Latowicz na 2008 r.
Więcej »
68/07
z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008 obowiązujących na terenie Gminy Latowicz
Więcej »
69/07
z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenia zasad ustalania i wysokości, poboru oraz terminów płatności dziennych stawek opłaty targowej
Więcej »
70/07
z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego na 2008 rok na terenie gminy Latowicz
Więcej »
71/07
z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia stawek, zwolnień, zasad ustalania i poboru opłaty oraz terminu płatności opłaty od posiadania psów
Więcej »
72/07
z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Latowicz na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wężyczynie na cele publiczne
Więcej »
73/07
z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy Latowicz o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Latowicz oświadczenia lustracyjnego
Więcej »
74/07
z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie likwidacji Szkoły Filarnej w Redzyńskim
Więcej »
75/07
z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2007 rok
Więcej »
76/07
z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie
Więcej »
77/07
z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Latowicz
Więcej »
78/07
z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na realizację zadania pn: "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 802 na odcinku od km 24+686 do km 25+890 w m. Latowicz - Wymyśle, na terenie gminy Latowicz"
Więcej »
79/07
z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na realizację zadania pn: "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 802 na odcinku od km 19+503 do km 21+538 w m. Wielgolas, na terenie gminy Latowicz"
Więcej »
80/07
z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Mińskiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową
Więcej »
81/07
z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Latowicz w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Latowiczu
Więcej »
82/07
z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Latowicz w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Latowiczu
Więcej »
83/07
z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Latowicz w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Latowiczu
Więcej »
84/07
z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Latowicz w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Latowiczu
Więcej »
85/07
z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalnia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Latowicz na 2008 rok
Więcej »
86/07
z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalnia Gminnego Programu Przeciwdziałnia Narkomanii na terenie gminy Latowicz na rok 2008
Więcej »
87/07
z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalnia planu pracy Rady Gminy Latowicz na 2008 rok
Więcej »
88/07
z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Latowicz na 2008 rok
Więcej »licznik odwiedzin: 2648214