logo
logo
Prawo miejscowe » Uchwały Rady Gminy
2005 - 2006

146/05
z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz na 2005 rok
Więcej »
147/05
z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz na 2005r.
Więcej »
148/05
z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Latowicz na 2005 rok
Więcej »
149/05
z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
Więcej »
150/05
z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005
Więcej »
151/05
z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Latowicz
Więcej »
152/05
z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie zmiany składu osbowego Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz składu osobowego Komisji Rolnictwa Rady Gminy Latowicz
Więcej »
153/05
z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Latowicz
Więcej »
154/05
z dnia 26 kwietnia 2005 roku o zamiarze likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu Filia w Wielgolesie
Więcej »
155/05
z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Programu ograniczania zanieczyszczeń środowiska składnikami nawozowymi z produkcji zwierzęcej w gminie Latowicz
Więcej »
156/05
z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Latowicz: Nr VIII/48/2003 z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie przystąpienia do utworzenia Związku Gmin Doliny Świdra, Nr XVIII/112/2004 z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Doliny Świdra zmienionej uchwałą Nr XXI/127/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku
Więcej »
157/05
z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie przynależności administracyjnej Powiatu Mińskiego
Więcej »
158/05
z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Wójta Gminy Latowicz za rok 2004
Więcej »
159/05
z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Latowicz za 2004 r
Więcej »
160/05
z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Latowicz
Więcej »
161/05
z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości punktu w złotych dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych
Więcej »
162/05
z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2005 rok
Więcej »
163/05
z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta i Urzędu Gminy Latowicz
Więcej »
164/05
z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/150/05 Rady Gminy Latowicz z dnia 09 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005 oraz w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Więcej »
165/05
z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie form zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu:
Więcej »
166/05
z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem
Więcej »
167/05
z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Latowicz na lata 2005-2009 oraz zasad wynajmowania tych lokali
Więcej »
168/05
z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od osoby fizycznej na rzecz gminy Latowicz niezabudowanych nieruchomości gruntowych
Więcej »
169/05
z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie ustalenia na terenie Gminy Latowicz liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
Więcej »
170/05
z dnia 8 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2005 rok
Więcej »
171/05
z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/164/05 Rady Gminy Latowicz z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/150/05 Rady Gminy Latowicz z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005 oraz w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Więcej »
172/05
z dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2005 zobowiązań na realizację inwestycji dwuletnich realizowanych przez gminę Latowicz, zleconych w 2005 roku do realizacji w latach 2005 - 2006
Więcej »
173/05
z dnia 22 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2005 rok
Więcej »
174/05
z dnia 22 września 2005 r. w sprawie ustalenia stałej opłaty za pobyt dzieci w Gminnym Przedszkolu działającym w ramach Zespołu Szkół w Latowiczu
Więcej »
175/05
z dnia 22 września 2005 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem zadania
Więcej »
176/05
z dnia 22 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/165/05 Rady Gminy Latowicz z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie form zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu:
Więcej »
177/05
z dnia 22 września 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Latowicz w miejscowości Latowicz i Wielgolas
Więcej »
178/05
z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2005 rok
Więcej »
179/05
z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Latowicz na lata 2004-2006 oraz na lata 2007-2013
Więcej »
180/05
z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz granic ich obwodów
Więcej »
181/05
z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu Filia w Wielgolesie
Więcej »
182/05
z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Latowicz
Więcej »
183/05
z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu
Więcej »
184/05
z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2005 rok
Więcej »
185/05
z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Latowicz na 2006 r.
Więcej »
186/05
z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 obowiązujących na terenie Gminy Latowicz
Więcej »
187/05
z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego na 2006 rok na terenie gminy Latowicz
Więcej »
188/05
z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek, zwolnień, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności podatku od posiadania psów na 2006 r.
Więcej »
189/05
z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2005 rok
Więcej »
190/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowcz na 2006 rok
Więcej »
191/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz na 2006r.
Więcej »
192/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Latowicz na 2006 rok
Więcej »
193/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na terenie gminy Latowicz na rok 2006
Więcej »
194/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Latowicz na 2006 rok
Więcej »
195/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Latowicz na 2006 rok
Więcej »
196/06
z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie wystąpienia do Wojewody Mazowieckiego o przekazanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Latowicz
Więcej »
197/05
z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006
Więcej »
198/06
z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju gminy Latowicz na lata 2004-2006 oraz na lata 2007-2013
Więcej »
199/06
z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Latowicz
Więcej »
200/06
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem
Więcej »
201/06
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem
Więcej »
202/06
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie wydatków bieżących budżetu gminy Latowicz
Więcej »
203/06
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Wójta Gminy Latowicz za rok 2005
Więcej »
204/06
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Latowicz za 2005 r.
Więcej »
205/06
z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia w roku 2006 zobowiązania na realizację inwestycji dwuletniej realizowanej przez gminę Latowicz w latach 2006 - 2007
Więcej »
206/06
z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2006 rok
Więcej »
207/06
z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Latowicz
Więcej »
208/06
z dnia 12 października 2006 roku w sprawie zbycia nieruchomości w miejscowości Latowicz stanowiących własność Gminy Latowicz
Więcej »
209/06
z dnia 12 października 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Latowicz na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Transborze na cele publiczne
Więcej »
210/06
z dnia 12 października 2006 roku w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla Gminy Latowicz na lata 2006-2012
Więcej »
211/06
z dnia 12 października 2006 roku w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego skargi (...) na działalność Rady Gminy Latowicz
Więcej »
212/06
z dnia 27 października 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2006 rok
Więcej »
213/06
z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osób fizycznych na rzecz gminy Latowicz niezabudowanych nieruchomości gruntowych
Więcej »
1/06
z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Latowicz
Więcej »
2/06
z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy
Więcej »
3/06
z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Latowicz
Więcej »
4/06
z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Latowicz
Więcej »
5/06
z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie zarządzenia wyborów do organów wykonawczych sołectw na terenie gminy Latowicz
Więcej »
6/06
z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Więcej »
7/06
z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Latowicz
Więcej »
8/06
z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2007 r.
Więcej »
9/06
z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie określenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Latowicz na 2007 r.
Więcej »
10/06
z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2007 obowiązujących na terenie Gminy Latowicz
Więcej »
11/06
z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso łącznego zobąwiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego na 2007 rok na terenie gminy Latowicz
Więcej »
12/06
z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia zasad ustalania i wysokości, poboru oraz terminów płatności dziennych stawek opłaty targowej
Więcej »
13/06
z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stwek, zwolnień zasad ustalania i poboru podatku oraz terminu płatności podatku od posiadania psów za 2007 rok
Więcej »
14/06
z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2006 rok
Więcej »
15/06
z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wykazu wydatków w budżecie gminy Latowicz na rok 2006, które nie wygasaja z końcem 2006 roku
Więcej »
16/06
z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na rok 2006 rok
Więcej »
17/06
z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wyskość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz na 2007 rok
Więcej »
18/06
z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowdzonych przez Gminę Latowicz na 2007 rok
Więcej »
19/06
z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Latowicz na 2007 rok
Więcej »
20/06
z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Latowicz na rok 2007
Więcej »
21/06
z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Latowicz na 2007 rok
Więcej »
22/06
z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Latowicz na 2007 rok
Więcej »licznik odwiedzin: 2648214