logo
logo
Prawo miejscowe » Uchwa艂y Rady Gminy
2011 - 2012

145/12
z dnia 28 grudnia 2012 r., w sprawie uchwalenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz na 2013 rok.
Wi臋cej »
144/12
z dnia 28 grudnia 2012 r., w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Latowicz na 2013 rok
Wi臋cej »
143/12
z dnia 28 grudnia 2012 r., w sprawie nadania nazw ulic w miejscowo艣ci Latowicz.
Wi臋cej »
142/12
z dnia 28 grudnia 2012 r., w sprawie nadania nazw ulic w miejscowo艣ci Latowicz
Wi臋cej »
141/12
z dnia 28 grudnia 2012 roku, w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Gminy Latowicz z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
Wi臋cej »
140/12
z dnia 28 grudnia 2012 roku, w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na terenie gminy Latowicz na rok 2013.
Wi臋cej »
139/12
z dnia 28 grudnia 2012 roku, w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na terenie gminy Latwoicz na 2013 rok
Wi臋cej »
138/12
z dnia 28 grudnia 2012 r., w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Latowicz i zagospodarowania tych odpad贸w w zamian za uiszczon膮 przez w艂asciciela nieruchomo艣ci op艂at臋 za gospodarowanie odpoadami komunalnymi
Wi臋cej »
137/12
z dnia 28 grudnia 2012 r., w sprawie Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Latowicz
Wi臋cej »
136/12
z dnia 28 grudnia 2012 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022
Wi臋cej »
134/12 i 135/12
z dnia 28 grudnia 2012 r., w sprawie ustalenia na 2013 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie pobierane przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz specjalno艣ci i formy kszta艂cenia na kt贸re dofinansowanie mo偶e by膰 przyznane - z dnia 28 grudnia 2012 r., w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy Latowicz na rok 2013
Wi臋cej »
133/12
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wydatk贸w w bud偶ecie Gminy Latowicz, kt贸re nie wygasaja z ko艅cem 2012 roku.
Wi臋cej »
132/12
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2012-2022
Wi臋cej »
131/13
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2012 r.
Wi臋cej »
130/12
z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 i zbiorowego odprowadzania 艣ciek贸w
Wi臋cej »
129/12
z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie sprawie okre艣lenia wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ej
Wi臋cej »
128/12
z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂at za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
127/12
z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie stawki op艂at za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszka艅ca
Wi臋cej »
126/12
z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
125/12
z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na rok 2013 obowi膮zuj膮cych na terenie Gminy Latowicz
Wi臋cej »
124/12
z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek oraz zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Latowicz na 2013 r.
Wi臋cej »
123/12
z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2013 r.
Wi臋cej »
122/12
z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Wi臋cej »
121/12
z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie uchwalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 stawek i szczeg贸艂owe warunki przyznawania dodatk贸w za wys艂ug臋 lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczeg贸艂owe warunki obliczania i wyp艂acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw oraz wysoko艣膰 i warunki wyp艂acania nagr贸d a tak偶e wysoko艣膰 oraz szczeg贸艂owe zasady przyznawania i wyp艂acania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz
Wi臋cej »
120/12
z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2012
Wi臋cej »
119/12
z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2012
Wi臋cej »
118/12
z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r. w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie powo艂ania i ustalenia sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz
Wi臋cej »
117/12
z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r. w sprawie zmian w Planie Odnowy Miejscowo艣ci Latowicz na lata 2008
Wi臋cej »
116/12
z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na realizacj臋 zadania pn. Przebudowa drogi wojew贸dzkiej nr 802 w zakresie budowy chodnika
Wi臋cej »
115/12
z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Latowiczu na dofinansowanie zakupu samochodu po偶arniczego
Wi臋cej »
114/12
z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r. w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2012
Wi臋cej »
113/12
z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r. w sprawie 2012 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2012
Wi臋cej »
112/12
z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r. w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Latowicz
Wi臋cej »
111/12
z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszka艅cami Gminy Latowicz
Wi臋cej »
110/12
z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r. w sprawie podzia艂u Gminy Latowicz na okr臋gi wyborcze, ustalenia ich granic i numer贸w oraz liczby radnych wybieranych w ka偶dym okr臋gu
Wi臋cej »
109/12
z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 W贸jta Gminy Latowicz
Wi臋cej »
108/12
z dnia 11 wrze艣nia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. Wyr贸wnywanie szans edukacyjnych uczni贸w z Gminy Latowicz w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki
Wi臋cej »
107/12
z dnia 11 wrze艣nia 2012 r. w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie na rzecz Gminy Latowicz ne cele publiczne nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Wielgolas
Wi臋cej »
106/12
z dnia 11 wrze艣nia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2012 - 2022
Wi臋cej »
105/12
z dnia 11 wrze艣nia 2012 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2012 r.
Wi臋cej »
104/12
z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Latowicz na lata 2012 - 2022
Wi臋cej »
103/12
z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2012 r.
Wi臋cej »
102/12
z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawiezaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej pozyczki ze 艣rodk贸w WFO艢iGW w Warszawie na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wielgolas - I etap.
Wi臋cej »
101/12
z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie wyra偶enia zgody na wsp贸艂dzia艂anie i zawarcie przez Gmin臋 Latowicz z Powiatem Mi艅skim i z innymi gminami z terenu Powiatu Mi艅skiego porozumienia w sprawie wsp贸lnego prowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na dostaw臋 energii elektrycznej
Wi臋cej »
100/12
z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Latowicz absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2011 r.
Wi臋cej »
99/12
z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Latowicz wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2011 r.
Wi臋cej »
68/12
z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2012 - 2020
Wi臋cej »
67/12
z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2012 r.
Wi臋cej »
96/12
z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyj臋cia sprawozdania W贸jta Gminy Latowicz za rok 2011
Wi臋cej »
95/12
z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Latowicz, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Latowicz
Wi臋cej »
94/12
z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie okre艣lenia programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Latowicz na 2012 r.
Wi臋cej »
93/12
z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie uchwalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 stawek i szczeg贸艂owe warunki obliczania i wyp艂acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw oraz wysoko艣膰 i warunki wyp艂acania nagr贸d, a tak偶e wysoko艣膰 oraz szczeg贸艂owe zasady przyznawania i wyp艂acania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz
Wi臋cej »
92/12
z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie herbu, flagi i piecz臋ci Gminy Latowicz
Wi臋cej »
91/12
z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2012-2020
Wi臋cej »
90/12
z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2012
Wi臋cej »
89/12
z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2012 - 2020
Wi臋cej »
88/12
z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2012 r.
Wi臋cej »
87/12
z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci D臋be Ma艂e stanowiacej w艂asno艣膰 Gminy Latowicz
Wi臋cej »
86/12
z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wyrazenia zgody na wyodr臋bnienie w bud偶ecie gminy 艣rodk贸w stanowi膮cych fundusz so艂ecki
Wi臋cej »
85/12
z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2012 - 2020
Wi臋cej »
84/12
z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2012 r.
Wi臋cej »
83/12
z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki ze 艣rodk贸w WFO艢iGW w Warszawie na finansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem zadania Budowa przydomowych oczyszcalni 艣ciek贸w we wsiach Gminy Latowicz - II etap
Wi臋cej »
82/11
z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz na 2012 rok
Wi臋cej »
81/11
z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Latowicz na 2012 rok
Wi臋cej »
80/11
z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na realizacj臋 zadania pn. ,,Przebudowa drogi wojew贸dzkiej nr 802 w zakresie budowy chodnika w miejscowo艣ci Latowicz na odcinku km 27+403 - km 27+635"
Wi臋cej »
79/11
z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod臋
Wi臋cej »
78/11
z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowo艣ci Wielgolas
Wi臋cej »
77/11
z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Gminy Latowicz z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci pozytku publicznego i o wolontariacie
Wi臋cej »
76/11
z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie uchwalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 stawek i szczeg贸艂owe warunki przyznawania dodatk贸w za wys艂ug臋 lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczeg贸艂owe warunki obliczania i wyp艂acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw oraz wysoko艣膰 i warunki wyp艂acania nagr贸d a tak偶e wysoko艣膰 oraz szczeg贸艂owe zasady przyznawania i wyp艂acania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz
Wi臋cej »
75/11
z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia na 2012 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie pobierane przez szkoly wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz specjalno艣ci i formy kszta艂cenia na kt贸re dofinansowanie mo偶e by膰 przyznane
Wi臋cej »
74/11
z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2012 rok
Wi臋cej »
73/11
z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2012 - 2020
Wi臋cej »
72/11
z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy Latowicz na rok 2012
Wi臋cej »
71/11
z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na terenie gminy Latowicz na rok 2012
Wi臋cej »
70/11
z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na terenie gminy Latowicz na 2012 rok
Wi臋cej »
69/11
z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu wydatk贸w w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2011, kt贸re nie wygasaj膮 z ko艅cem 2011 roku
Wi臋cej »
68/11
z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2011 - 2017
Wi臋cej »
67/11
z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przekszta艂cenia zaci膮gni臋tej po偶yczki kr贸tkoterminowej na wyprzedzaj膮ce finansowanie w po偶yczk臋 d艂ugoterminow膮
Wi臋cej »
66/11
z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2011 rok
Wi臋cej »
65/11
z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchylenia uchwa艂y zebrania wiejskiego
Wi臋cej »
64/11
z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie szczeg贸艂owych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w sp艂acie nale偶no艣ci pieni臋偶nych o charakterze cywilnoprawnym, warunk贸w dopuszczalno艣ci pomocy publicznej w przypadkach, w kt贸rych ulga stanowi膰 bedzie pomoc publiczn膮 oraz wskazania organ贸w do tego uprawnionych
Wi臋cej »
63/11
z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodz膮cych w sk艂ad mieszkaniowego zasobu Gminy Latowicz
Wi臋cej »
62/11
z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Latowicz na lata 2011 - 2015
Wi臋cej »
61/11
z dnia 10 listopada 2012 r. w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na rok 2012 obowi膮zuj膮cych na terenie Gminy Latowicz
Wi臋cej »
60/11
z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek oraz zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Latowicz na 2012 r.
Wi臋cej »
59/11
z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2012 r.
Wi臋cej »
58/11
z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Progniozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2011 - 2017
Wi臋cej »
57/11
z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2011 r.
Wi臋cej »
56/11
z dnia 13 wrze艣nia 2011 roku w sprawie wyboru 艂awnika do S膮du Rejonowego w Mi艅sku Mazowieckim na okres kadencji 2012 - 2015
Wi臋cej »
55/11
z dnia 13 wrze艣nia 2011 roku w sprawie ustalenia na terenie gminy Latowicz liczby punkt贸w sprzeda偶y napoj贸w alkoholowych zawieraj膮cych powy偶ej 4,5% alkoholu (z wyj膮tkiem piwa), przeznaczonych do spo偶ycia poza miejscem sprzeda偶y jak i w miejscu sprzeda偶y
Wi臋cej »
54/11
z dnia 13 wrze艣nia 2011 roku w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie darowizny nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Latowicz na rzecz Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Latowiczu
Wi臋cej »
53/11
z dnia 13 wrze艣nia 2011 roku w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie na rzecz Gminy Latowicz nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Latowicz
Wi臋cej »
52/11
z dnia 13 wrze艣nia 2011 w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki ze 艣rodk贸w WFO艢iGW w Warszawie na finansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem zadania: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowo艣ci Wielgolas - I etap.
Wi臋cej »
51/11
z dnia 13 wrze艣nia 2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2011-2017
Wi臋cej »
50/11
z dnia 13 wrze艣nia 2011 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2011 r.
Wi臋cej »
49/11
z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2010 r.
Wi臋cej »
48/11
z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Latowicz wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2010 r.
Wi臋cej »
47/11
z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy Latowicz za rok 2010.
Wi臋cej »
46/11
z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 W贸jta Gminy Latowicz.
Wi臋cej »
45/11
z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie powo艂ania zespo艂u do zaopiniowania kandydat贸w na 艂awnik贸w do s膮d贸w powszechnych na okres kadencji 2012 - 2015
Wi臋cej »
44/11
z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powo艂ywania i odwo艂ywania cz艂onk贸w Zespo艂u Interdyscyplinarnego oraz szczeg贸艂owych warunk贸w jego funkcjonowania.
Wi臋cej »
43/11
z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Latowicz na lata 2011
Wi臋cej »
42/11
z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2011
Wi臋cej »
41/11
z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2011.
Wi臋cej »
40/11
z dnia 7 czerwca 2011 r.w sprawie okre艣lenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli szk贸艂 nie wymienionych w art. 42 ustawy
Wi臋cej »
39/11
z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyr贸wnania dop艂at rolniczych dla Polski.
Wi臋cej »
38/11
z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2011 - 2017
Wi臋cej »
37/11
z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki ze 艣rodk贸w Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem zadania: Wymiana sieci wodoci膮gowej 偶eliwnej wraz z przy艂膮czami w miejscowo艣ci Latowicz.
Wi臋cej »
36/11
z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2011.
Wi臋cej »
35/11
z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Latowiczu.
Wi臋cej »
34/11
z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za 艣wiadczenia Gminnego Przedszkola dzia艂aj膮cego w ramach Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu.
Wi臋cej »
33/11
z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie w bud偶ecie gminy 艣rodk贸w stanowi膮cych fundusz so艂ecki.
Wi臋cej »
32/11
z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2011
Wi臋cej »
31/11
z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2011.
Wi臋cej »
30/11
z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki ze 艣rodk贸w Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem zadania: Wymiana sieci wodoci膮gowej 偶eliwnej wraz z przy艂膮czami w miejscowo艣ci Latowicz.
Wi臋cej »
29/11
z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXI/130/04 Rady Gminy w Latowiczu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie okre艣lenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Wi臋cej »
28/11
z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXXVIII/208/10 Rady Gminy Latowicz z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek oraz zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Latowicz na 2011 r.
Wi臋cej »
27/11
z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia przyznawania diety przewodnicz膮cym organ贸w wykonawczych so艂ectw na terenie Gminy Latowicz.
Wi臋cej »
26/11
z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Latowicz.
Wi臋cej »
25/11
z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie przed艂u偶enia czasu obowi膮zywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 i zbiorowego odprowadzania 艣ciek贸w.
Wi臋cej »
24/11
z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie powo艂ania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego gminy.
Wi臋cej »
23/11
z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Oleksianka stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Latowicz.
Wi臋cej »
22/11
z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2011
Wi臋cej »
21/11
z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu ze 艣rodk贸w Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem zadania: Przebudowa drogi gminnej Oleksianka Strachomin III etap
Wi臋cej »
20/11
z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem zadania: Przebudowa drogi w miejscowo艣ci Latowicz ul. Grundowa I etap
Wi臋cej »
19/11
z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowo艣ci Wielgolas II etap
Wi臋cej »
18/11
z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2011 r.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 2614056